Till navigation Till innehåll (s)

Ansök om trafikanordningsplan (TA-plan) 

För att du ska få utföra arbeten på allmän platsmark i Sollentuna kommun som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik krävs en godkänd trafikanordningsplan innan arbetet påbörjas.

Behov av TA-plan:

 • Arbeten på allmän platsmark som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister, bussar, avfallsfordon eller annan motorburen trafik kräver TA-plan.
 • Arbeten som medför att trafik behöver ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
 • Arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, t.ex. container, byggkran eller skylift.
 • Arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel. is- och snöskottning samt trädfällning.

Vid akuta arbeten

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller Polis, krävs ingen TA-plan.Vid övriga akuta trafikregleringar ska det inom fem dygn inkomma en ansökan om TA-plan.Med akuta ärenden menas åtgärder på infrastruktur, då viktiga samhällsfunktioner inte kan levereras till medborgare, till exempel vatten, avlopp, fjärrvärme och el.

Trafikanordningsplanens innehåll

 • En TA-plan ska lämnas in per plats. Vid stora arbeten ska TA-planen läggas upp i etapputbyggnader.
 • En tydlig beskrivning på vad det är för arbete som ska utföras.
 • Trafiklösningar för såväl motortrafikanter samt gång- och cykeltrafikanter ska redovisas.
 • På TA-planen ska det framgå tydligt vilka utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas vid arbetet och var de ska placeras. Vägbredderna ska vara inritade i TA-planen.
 • TA-planen ska även inkludera befintliga vägmärken, önskemål om att flytta befintliga vägmärken samt vilka vägmärken som kommer användas.
 • Ska arbetet utföras vid speciella tidpunkter på dygnet ska även det framgå av TA-planen.
 • Om arbetet kräver att offentlig plats används för upplag, bodar, container eller liknande, ska en ansökan om markupplåtelse lämnas in i god tid till Polismyndigheten i Sollentuna.
  Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats

Villkor för TA-plan

I Sollentuna kommun ska oskyddade trafikanter prioriteras. Vid avstängningar och omledning ska dessa trafikanter beredas, tryggas och trafiksäkras alternativa färdvägar som är färdigställda innan övrigt arbete påbörjas.

Omledning av gång- och cykelvägar ska:

 • Innefatta ett hela resan perspektiv, där gångväg, korsningspunkter, entréer, hållplatser etc. beaktas.
 • Vara enkla, orienterbara och attraktiva, samt ha god sikt, information och vägvisning som gör trafiksituationen tydlig för gående och cyklister.
 • Ha hårdgjord, jämn, framkomlig ytskikt med god drift- och underhållsstandard.
 • Vara tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning.
 • Vara trafiksäkra och trygga, med så få konfliktpunkter som möjligt.

När del av vägar behöver användas under arbetet måste alltid minimåttet nedan upprättas:

 • Gångbana/gångväg : 1,5 m
 • Körbanebredd på raksträcka: 3,5 m

Arbetstider:

 • Arbetstiden begränsas under vardagar normalt till kl. 07.00 – 19.00.
 • På kommunens huvudvägar begränsas under vardagar normalt arbetstiden till kl. 09.00 – 15.00
 • Undantag görs även i närheten av verksamheter som kräver särskild hänsyn, t.ex. i närheten av skolor eller viktiga vägar till skolor.
 • Nattarbete får ske mellan kl. 22.00 – 05.00.
 • Störande nattarbete kräver tillstånd som ska ansökas hos Polismyndigheten.
 • Vid sprängningsarbeten använder vi oss av samma tider som Trafikverket kl. 10.00 och 14.00.

Villkor vid utförande

 • Entreprenören ansvarar för renhållning inom och i närhet till arbetsområdet av material som härrör från verksamheten.
 • Snöröjning och halkbekämpning skall skötas av entreprenören.
 • Särskild hänsyn skall tas till växtlighet. Särskilda skyddsåtgärder kan åläggas entreprenören.
 • Privata fordon får inte parkeras inom arbetsområdet, det är Sollentuna kommuns parkeringsregler som gäller.
 • Utmärkningsansvarig/jouransvarig skall vara tillgängliga alla dagar dygnet runt för åtgärd av eventuella fel och brister.
 • Efter avslutat arbete ska platsen städas, avspärrningar ska tas bort och eventuella vägmärken samt vägmarkeringar återställas.

Information

 • Handläggningstiden för en TA-plan är femton arbetsdagar. Stora avstängningar eller avstängningar som berör busstrafiken kan innebära längre handläggningstider.
 • TA-plan med förändring av lokal trafikföreskrift (ex stoppförbud) 1525 arbetsdagar.
 • Notera att handläggningstiden gäller när en TA-plan är granskningsbar, det vill säga att ansökan är korrekt ifyllt i ISYcase.
 • Kommunen har rätt att ställa villkor i ansökan.
 • Kommunen har även rätt att avslå en ansökan eller ett påbörjat arbete om entreprenören inte uppfyller kommunens krav på trafiksäkerhet, framkomlighet och god trafikmiljö.
 • Entreprenören ansvarar för att gällande lagar, förordningar och förskrifter samt erforderliga tillstånd följs.
 • När du söker tillstånd för trafikanordningsplan förbinder du dig att följa det som står skrivet i Teknisk handbok.
 • TA-planen skall vara upprättad av sökande och beviljad av kommunens trafikhandläggare innan arbetet får påbörjas.
 • Kopia på beviljad TA-plan ska finnas på arbetsplatsen i analog eller digital form.

Ansök här

För att ansöka om trafikanordningsplan och schakttillstånd registrerar du dig på vår webbtjänst ISYcase.

Inloggning till ISYcase

Länkar

Skydda träden vid arbete

Teknisk handbok