Till navigation Till innehåll (s)
Barn på cykel

Trygg i trafiken 

Inom projektet Trygg i Trafiken arbetar Sollentuna kommun områdesvis med förbättringar av trafiksäkerheten, med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser. Projektet löper mellan åren 2013-2021. Varje år påbörjas arbetet i två kommundelar. 2020 har turen kommit till Rotsunda och Rotsunda gård.

Kommunen fokuserar på två kommundelar per år inom projektet Trygg i Trafiken. Undantaget var projektets första år, 2013, som var ett pilotår. Då genomfördes en kartläggning enbart i en kommundel, Edsviken.

Tidplanen för arbetet 

  • 2013 Edsviken
  • 2014 Vaxmora, Törnskogen, Edsängen, Solängen och Silverdal
  • 2015 Norrviken och Häggvik
  • 2016 Töjnan och Sjöberg
  • 2018 Helenelund och Viby
  • 2019 Rotebro och Norra Edsberg
  • 2020 Rotsunda och Rotsunda gård
  • 2021 Uppsamlingsår

Arbetsprocessen 

Första året  tas en nulägesanalys fram för de två aktuella kommundelarna. Då kartläggs den nuvarande trafikmiljön. I kart­­lägg­ningen ingår dialogmöte, enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Resultatet från kartläggningen fungerar som underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i områdena.

Därefter tas ett åtgärdsförslag fram utifrån kartläggningen. Beslut tas om genomförande av åtgärder. Genomförande sker andra året. Åtgärderna kan bestå av både fysiska åtgärder och informationsrelaterade åtgärder. Fysiska åtgärder kan vara exempelvis ombyggda övergångsställen, en ny gång- och cykelbana eller bättre belysning på gång- och cykelbanor.

Under tredje  året utvärderas de genomförda åtgärderna genom uppföljande trafikmätningar, platsbesök och en uppföljningsenkät till de boende.

Genomförda kartläggningar och åtgärder

Nedan finns länkar som leder till PDF:er med de kartläggningar som har genomförts för varje område, och de åtgärdsförslag och utvärderingsrapporter som har tagits fram för områdena.