Till navigation Till innehåll (s)

Vad skolan kan göra på egen hand

Även om din skola inte ingår i samarbetsprojektet idag så finns det en hel del som ni kan göra på egen hand. Kontakta gärna oss på trafik- och fastighetskontoret om ni behöver information eller stöd i dessa frågor.

Inventering Gör en inventering av trafikmiljön, detta är något som brukar engagera eleverna. Exempel på frågor är: Hur ser det ut trafikmässigt utanför skolan? På morgnarna? På eftermiddagarna? Vilka p-bestämmelser finns? Hur mycket trafik passerar? Vilken sorts trafik? Leveranser till skolan? Cykel- och gångvägar till skolan? Tillräckligt antal cykelparkeringar och är de rätt placerade? 

Resvaneundersökning Genomför en resvaneundersökning för att ta reda på hur det ser ut på just din skola. Vill man veta hur resandet skiljer sig mellan årstiderna så kan det vara bra att göra flera undersökningar. Det kan bestå utav en enkel blankett där föräldrarna talar om hur barnen tar sig till skolan, avstånd till hemmet och ev. orsaker till att barnen skjutsas, eller en handuppräckning bland barnen som visar hur de tog sig till skolan en viss morgon. 

Föräldrakommunikation Genom en bra dialog med föräldrarna är mycket vunnet. Via möten, brev, temadagar, hemsida kan skolans mål och ambitioner med trafiken kommuniceras. Tillsammans med föräldrarna kan alternativ till bilskjutsningen testas och spridas, exempelvis vandrande/cyklande skolbuss. 

Vandrande skolbuss

Mål och policys Finns policys för t ex bilåkning och cykling? Behöver nya tas fram eller uppdateras? Våga sätta mål och riktlinjer för hur ni vill att det ska vara.

Avlämningsplatser Ta reda på alternativa avsläppsplatser som ligger en bit ifrån skolan. Där kan föräldrar som skjutsar med bil släppa av barnen som sedan går sista biten själva eller i sällskap av föräldern. På det sättet blir det inte lika kaotiskt intill skolan. En avlämningsplats kan t ex vara p-platser som inte används på morgonen. Det kan också vara gator lite längre bort. Informera i föräldrabrev och/eller skolans hemsida. 

Arbeta med trafik i undervisningen Det är viktigt att förstå sig på trafik och hur man ska bete sig. Trafik finns dessutom med i läroplanen och specifikt kunskapsmål finns för åk 3.