Till navigation Till innehåll (s)

Spårviddshinder Malla Silverstolpes väg 

Under sommaren 2014 anlade trafik- och fastighetskontoret ett spårviddshinder för att förhindra obehörig genomfartstrafik på Malla Silverstolpes väg.

Malla Silverstolpes väg ligger mellan två skolor, Gärdesskolan samt Rudbecksskolan, och har därför många barn i rörelse både över och längs med vägen. För att förstärka efterlevnaden av det genomfartsförbud för motorfordonstrafik som redan tidigare funnits på platsen har Sollentuna kommun under 2014 anlagt ett spårviddshinder som omöjliggör passage för annat än bussar.

Från 30 km/h till 15 km/h

För att kunna följa upp effekten av anläggningen av ett spårviddshinder har vi gjort mätningar av trafiken både före och efter anläggandet.

Den största förändringen är att trafikflödet på Malla Silfverstolpes väg har minskat avsevärt. I maj 2013 uppmättes medeldygnstrafiken på platsen till 869 fordon. I november 2014 uppmättes medeldygnstrafiken till 197 fordon. 

Hastighetsgränsen vid mätpunkten är 30 km/tim.  Efter anläggningen har hastigheterna vid mätpunkten minskat markant på de fordon som passerar. 

Vid mätningen i maj 2013 uppmättes medelhastigheten på Malla Silfverstolpes väg till 29 km/tim. Då överskred 44 % av de registrerade fordonen hastighetsgränsen. Vid mätningen i november 2014 uppmättes medelhastigheten till 15 km/tim. Ingen av de registrerade fordonen överskred hastighetsbegränsningen.