Till navigation Till innehåll (s)

Resvaneundersökning 

De skolor som deltar i arbetet med säkra skolvägar genomför regelbundna enkla resvaneundersökningar. På så sätt kan de se förändringar i hur barnen tar sig till skolan och utvärdera effekterna från arbetet med Säkra skolvägar.

Regelbundna kartläggningar av resandemönster

Undersökningarna genomförs genom handuppräckning i klasserna och avser barnens väg till skolan på morgonen. Mättidpunkterna väljs så att årstiden eller semestrar påverkar resultaten så lite som möjligt för att kunna få tillförlitliga resultat. I den mån det är möjligt genomförs resvaneundersökningen samtidigt i skolorna.

Mätning i september 2014

På bilden nedan visas resultaten för de fem skolorna som har genomfört mätningar under september 2014. Högst andel gående och cyklande elever hade Sofielundsskolan med nästan tre fjärdedelar av alla svarande elever! Sparkcykel klassas i detta sammanhang som cykel.

Andelen barn som skjutsas med bil till skolan varierar mellan skolorna och ligger mellan ungefär var sjunde elev, en tredjedel och nästan hälften av eleverna. Sammanräknat motsvarar det cirka 500 bilar runt de undersökta skolorna på morgonen! Den varierande andelen elever som skjutsas kan bland annat bero på i vilken trafikmiljö skolan befinner sig, var eleverna bor i förhållande till skolan och hur länge skolan har arbetat med Säkra skolvägar. En annan viktig faktor brukar vara vilka årskurser som skolan har (Vittra Törnskogen är en F-2 skola, Vaxmoraskolan F-6 och resterande F-9).

Det är viktigt att ha i åtanke att - trots att tidpunkten för mätningen är vald så att den ligger under så kallade representativa tider för trafiken under året - resultatet och skillnaden mellan skolorna också kan påverkas av väderförhållanden och andra händelser då skolorna inte genomför undersökningen exakt samma dag.