Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Pennor

Fritids

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

Utbildning Rotebros fritidshem

Utbildning  Rotebros fritidshem består av Gröndal f -2, Gillbo åk 3, Gillets fritidsgård åk 4 - 6, samt kvällsverksamhet för ungdomar mellan 12-16 år.

I närheten av skolorna har vi tillgång till härlig natur och Norrvikensjön som vi flitigt använder för utflykter. På skolgårdarna finns det lekredskap för aktiviteter som inbjuder till olika former av motorisk träning. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolan med cirka 150 elever på Gröndal i F-2, 60 elever på Gillbo i åk 3 respektive 100 inskrivna elever på Gillets fritidsgård.

På loven har vi gemensamma aktiviteter utöver de vanliga, t ex utflykter, museibesök och skapande.

Fritidspersonalen planerar gemensamt aktiviteterna  varje vecka. Under skoltid är fritidspersonalen knuten till en skolklass. För att på bästa sätt få en god kvalitet både på skola och fritids har fritidspersonalen också en schemalagd gemensam planering med respektive lärare för att kunna diskutera ev. frågor och tankar kring barnen.

Våra mål för fritidshemmen inom Utbildning Rotebro är - Trygghet och synligt lärande som syns genom att:

  •  Barn och föräldrar känner sig välkomna, trivs och känner trygghet hos oss

  • Vi utvecklar och stärker barnens självkänsla och sociala kompetens så att de vågar framföra sina åsikter och uttrycka sig på många olika sätt.

  • Barnen  känner sig delaktiga i fritidsplaneringen genom tex. “fritidsråd” där vi tar vara på barnens idéer.

  • Fritids har ett gott samarbete med föräldrar.

  • På fritids håller vi oss uppdaterade om den senaste tekniken. Vi använder lärplattor, datorer, interaktiva skrivtavlor och applikationer som väcker nyfikenhet och håller intresset levande hos våra elever.  

  • Inom fritidsverksamheten arbetar vi med genusperspektiv och jämställdhet genom exempelvis antimobbningsprojektet Olweus och varierande med fysiska, estetiska och skapande aktiviteter.

Vi utvärderar kontinuerligt vid varje fritidsmöte och efter varje termin. Eleverna får regelbundet svara på en trivselenkät tillsammans med sina föräldrar och de får även svara på en enkät från kommunen.  Utifrån resultaten av enkäterna utvecklar och förbättrar vi verksamheten.

Vill du vet mer om vår skolbarnomsorg kontakta vår bitr. rektor Fazel Delfi för mer information. 

 

 

 

Publicerad: 18 oktober 2018