Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Pennor

Fritids

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

Utbildning Rotebros fritidshem

Gillbo-Gröndalsskolans fritidshem F-6

Våra fritidshem består av Gröndal F-2, Gillbo åk 3-6. I närheten av skolorna har vi tillgång till härlig natur som vi flitigt använder för utflykter. På skolgårdarna finns det lekredskap för aktiviteter som inbjuder till olika former av motorisk träning. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolan med cirka 180 elever på Gröndal i F-2, 60 elever på Gillbo i åk 3 respektive 80  inskrivna elever på Gillets fritids åk 4-6.På loven slår vi ihop våra fritidshem och samlas på Gröndalsskolan.

Fritidspersonalen planerar gemensamt aktiviteterna varje vecka. Under skoltid är fritidspersonalen knuten till en skolklass.

Våra mål för fritidshemmen Gillbo-Gröndalsskolan är - Trygghet ochTillgängligt Lärande som syns genom att:

  • Barn och föräldrar känner sig välkomna, trivs och känner trygghet hos oss

  • Vi utvecklar och stärker barnens självkänsla och sociala kompetens så att de vågar framföra sina åsikter och uttrycka sig på många olika sätt.

  • Barnen  känner sig delaktiga i fritidsplaneringen genom tex. “fritidsråd” där vi tar vara på barnens idéer.

  • Fritids har ett gott samarbete med föräldrar.

  • På fritids håller vi oss uppdaterade om den senaste tekniken. Vi använder lärplattor, datorer, interaktiva skrivtavlor och applikationer som väcker nyfikenhet och håller intresset levande hos våra elever.  

  • Inom fritidsverksamheten arbetar vi med genusperspektiv och jämställdhet genom exempelvis antimobbningsprogram Olweus och varierande med fysiska, estetiska och skapande aktiviteter.

Vi utvärderar kontinuerligt. Eleverna får regelbundet svara på en trivselenkät tillsammans med sina föräldrar och de får även svara på en enkät från kommunen.  Utifrån resultaten av enkäterna utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Ansvarig för vår skolbarnomsorg är bitr. rektor för F-3.

 

 

Publicerad: 24 januari 2019