Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ebba/Brage förskola

Ebbas förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

På Ebbas förskola arbetar vi med åldersindelade barngrupper. Vi har en trygg och lärorik miljö - både inne och ute.

Välkommen till Ebbas förskola


Nybyggda Ebbas Förskola ligger i ett etablerat villaområde med naturen inpå knuten i västra Rotebro. Idag har vi cirka 80 st barn inskrivna i åldrarna 1-5. Barnen är fördelade på 4 avdelningar, Vinbäret 1-2 år, Päronet 1-3 år, Plommonet 3-4 år och Äpplet 4-5 år.


Vårt arbete på förskolan utgår ifrån gällande styrdokument såsom skollagen, läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010), samt de två målen Trygghet och Tillgängligt lärande, som är gemensamma för alla enheter inom Utbildning Rotebro.    
Vi skapar trygghet genom att vi har gemensamma rutiner och trivselregler, som råder på alla avdelningar i hela huset. Vi har en upprättad plan för diskriminering och kränkande behandling, som är väl förankrad hos pedagoger, vårdnadshavare och som hålls levande i den dagliga verksamheten.
Vi samarbetar över avdelningsgränserna för att alla barn ska känna alla pedagoger och så att alla pedagoger känner alla barn. Barnen träffas regelbundet i tvärgrupper under veckan för att ges möjlighet till socialt samspel.


Vi på Ebbas Förskola lägger upp den pedagogiska verksamheten utifrån barnens olika
intressespår och utformar lärmiljön efter behov. Det gör vi för att bibehålla barnens nyfikenhet och lust till att upptäcka och utforska olika områden, så att barnens lärande blir sammanhängande. För att dokumentera barnens lärprocesser och fortlöpande utvärdera och utveckla vår verksamhet vidare använder vi oss av olika former av pedagogisk dokumentation. Den största delen bygger på ett gemensamt systematiskt och regelbundet reflektionsarbete i arbetslagen från respektive avdelning. På våra reflektionsmöten diskuterar vi gemensamt det vi uppmärksammat. Det gör det möjligt för oss att utmana barnens intressen, med fokus på de olika kunskapsområdena i läroplanen.


Vi på Ebbas Förskola har utarbetat en matris, för att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet. Matrisen visar tydligt hur vi planerar verksamheten pedagogiskt för undervisning, utbildning, uppföljning och löpande utvärderingar. Utifrån den förändrar vi lärmiljöerna pedagogiskt för att stimulera och locka barnen samt för att ta tillvara på barnens egna ideér och kreativitet. Vi dokumenterar vad barnen är upptagna med att undersöka i vår kommunövergripande skolplattform infomentor. Som vårdnadshavare har ni tillgång till vår dokumentation i infomentor löpande under terminens gång.


Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger/år, där samtalar pedagogerna med er vårdnadshavare om vilket lärande som skett för ert barn, samt hur förskolan kan bidra till en fortsatt utveckling.


Personalen på förskolan består av både förskollärare/lärare och barnskötare.
Vi har minst en förskollärare på varje avdelning som leder det pedagogiska arbetet på respektive avdelning. Barnen som slutar hos oss går huvudsakligen till förskoleklassen i Gröndalsskolan inom Utbildning Rotebro, som vi har ett tätt samarbete med under hela året, innan barnen går över.


Maten levereras just nu från Häggviksskolans kök, men kommer under senare delen av våren att lagas på plats i vårt nya tillagningskök med färska ekologiska närproducerade råvaror.


Aktuella telefonnummer till våra respektive avdelningar:
Vinbäret 08-57922608
Päronet 08-57922606
Plommonet 08-57922607
Äpplet 08-57922611 ( Öppning och stängningsavdelning)

 

 

Barnomsorgsavgifter

Länk till information om barnomsorgsavgifter och barnomsorgsregler. 

Länk till förskolans läroplan

 

Publicerad: 5 mars 2018