Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Likabehandlingsplan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Töjnaskolan
Besöksadress: 

Love Almqvists Väg 1
191 44 Sollentuna


Telefon: 08-579 229 97 Fax: 08-625 78 00
tojnaskolan@edu.sollentuna.se

Arbetet med diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen innehåller en beskrivning av hur vi på Töjnaskolan och Töjnans förskolor arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Den beskriver våra mål och de åtgärder vi prioriterar under det kommande året, personalens ansvarsområden och våra rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt dokumentationshantering.

Handlingsplanen bygger på de lagar som styr i förskolan och skolan utifrån Lpfö 98, Lgr 11, FN:s barnkonvention, regeringsformen 1 kap 2 § och lagen om förbud mot diskriminering och kränkningar som har samband med sexuell läggning enligt diskrimineringslagen 2008:567 (Enligt lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och elever). Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter och motverka indirekt eller direkt diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Lagen är tvingande.

Likabehandlingsplanen har också till ändamål att fungera som en antimobbningsplan på skolan.

Publicerad: 28 augusti 2018