Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Förskoleklass

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Töjnaskolan
Besöksadress: 

Love Almqvists Väg 1
191 44 Sollentuna


Telefon: 08-579 229 97 Fax: 08-625 78 00
tojnaskolan@edu.sollentuna.se

Förskoleklassen är en egen skolform vars uppdrag är att bidra till alla barns utveckling och lärande. Verksamheten skall skapa en trygg övergång mellan förskola och skola och förbereda barnen för deras fortsatta skolgång.

Förskoleklassens uppdrag

I förskoleklassen blandas lek och undervisning och den utgår från barnens förutsättningar och behov. Den sociala träningen utgör en stor del av förskoleklassens verksamhet. Genom lek och lustfyllt lärande tränar vi på livsviktiga sociala kompetenser som bland annat kommunikation, empati, självkännedom, samarbete, respekt, hänsyn och att lyssna på varandra.

Skollagen och Läroplan för grundskolan, LGR 11, sätter upp riktlinjerna för förskoleklassverksamheten. Vi har nyligen fått ett eget kapitel i LGR11 som tydliggör vårt uppdrag gällande syfte och centralt innehåll.

Information om Töjnaskolans förskoleklassverksamhet

Förskoleklassverksamheten på Töjnaskolan består av två delar. Skoldag och fritidshem. Mellan kl. 8.15-13.30 pågår skoldagen då vi utifrån LGR11 planerar och genomför en verksamhet där vi utmanar och stöttar barnen i deras lärande.

Vi tror på det upplevelsebaserade lärandet där barnen på ett lekfullt sätt får vara med och skapa sin egen verklighet och egna kunskaper. Genom att blanda teori med konkreta upplevelser skapar vi ett effektivt lärande där flera olika typer av lärstilar utmanas. Skapande aktiviteter får stort utrymme och genom det tränar barnen både samarbete, uthållighet och finmotorik. Vi arbetar med digital teknik som en självklar del i våra aktiviteter och alla barn har tillgång till sin egen lärplatta där de arbetar med färdighetsträning, samlar dokumentation och producerar eget material. Genom att använda naturen som ett extra klassrum utmanar vi barnen med undervisning på en plats där man traditionellt inte skolarbetar. Där får vi grovmotorisk inlärning, frisk luft, gott om plats och oändliga lekytor!

Från kl 13.30 fram till Töjnaskolan stänger håller fritidshemmet verksamhet i samma lokaler som under skoldagen. Arbetslaget ansvarar för verksamheten även på eftermiddagarna och utifrån LGR11 planerar och genomför vi en verksamhet för alla som valt att vara kvar även på fritidshemmet. På så vis skapar vi trygghet och förutsättningar för fortsatt lärande och omsorg hela dagen.

Publicerad: 23 januari 2019