Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sofielundsskolans förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Sofielundsskolan

Postadress: 191 35 Sollentuna
Besöksadress: Sollentunavägen 192
Telefon: 08-579 226 30
Fax: 08-579 226 30

sofielundsskolan@edu.sollentuna.se

På Sofielundsskolans förskola arbetar vi med åldersindelade basgrupper i en miljö och verksamhet där vi utifrån aktuella förutsättningar på bästa sätt tillvaratar barnens intressen och förmågor.

Vi har en ansvarig chef stationerad på enheten flera dagar i veckan vilket bidrar till ett tydligt ledarskap som säkerställer att drift och säkerhet fungerar på bästa sätt. Korta avstånd i organisationen ger närhet och flexibilitet.

Ledningen arbetar också med de vuxnas lärande och utveckling och fungerar som stöd och inspiratör i det pedagogiska utvecklingsarbetet. På Sofielundsskolans förskola finns engagerade och delaktiga medarbetare organiserade i arbetslag. 

Organisation av barn och personal på förskolan

Förskolans barn är organiserade i åtta åldersindelade basgrupper uppdelade på två våningsplan, Regnbågen och Galaxen med barn ett till ca tre år respektive barn tre till fem år. Medarbetarna är organiserade i fyra arbetslag. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Varje arbetslag har en arbetslagsledare. På Sofielundsskolans förskola finns ibland, förutom ordinarie personal, studenter från lärarhögskolan, praktikanter från grundskolan, barnskötarelever och vikarier. 

Kultur

Hos oss är det viktigt med ett respektfullt och engagerat bemötande.
Vi arbetar för ett aktivt deltagande och dialog mellan alla oss på Sofielunds förskola.
Vi tror på mångfald som innefattar allas lika värde och synlighet. Med våra olikheter kompletterar vi varandra. 

Pedagogiska principer

Vi ser barnet som en viktig person som har något att lära omvärlden och som själv vill lära. Vår verksamhet är mångsidig och ser till barns individuella förmågor och stimulerar till vidare utveckling. Barnens erfarenheter, intressen och kunskaper används i organiserade aktiviteter, projekt för fördjupning samt temainriktat arbetssätt med leken som redskap. Vi varvar aktiviteter med fri lek där pedagogerna finns närvarande. Barn behöver bearbeta sina upplevelser, leka i ro och få svar på sina frågor av tillgängliga vuxna.
Vi tror att samverkan och gemenskap i grupp är viktigt för barnen då de lär av varandra genom delad erfarenhet och reflektion. Meningsfulla situationer i gott lärandeklimat ger grund för att fungera i en social omvärld.

Vårt arbetssätt och förhållningssätt är inspirerat av de bärande tankar som finns i staden Reggio Emilias förskolor i norra Italien. Vår strävan är att bygga upp en verksamhet som kan beskrivas så här:
Vi är lyhörda för barnets idéer och tankar samt tar dessa på allvar. Vi ser barnet som kompetent, ser vad det kan och förmår i form av möjligheter – inte begränsningar. Vi dokumenterar vår verksamhet och lyfter fram vad barnen gör och tänker så att barnens lärande och utveckling synliggörs. Vi fångar upp barnens intressen kring aktuella områden i det tematiska arbetssättet. Det kan utvecklas till små eller stora projekt där pedagogen förhåller sig som handledare och medforskare i samspelet med barnen i arbetet mot de strävansmål som vår läroplan, Lpfö98 anger. Vi reflekterar tillsammans med barnen och utmanar barnets tankar i våra samtal.
Vi skapar också en miljö som lockar till lek och lustfyllt lärande där barnets sinnen stimuleras på olika sätt. 

Styrdokument

Förskolan har uppdrag från stat och kommun. Detta uppdrag tydliggörs i Läroplan för förskolan – Lpfö98 och Sollentunas skolplan. Dessa dokument ligger till grund för förskolans verksamhetsinnehåll.  

Kvalitetsundersökningar

Sollentuna kommun genomför kontinuerligt en kvalitetsundersökning riktad till föräldrar och medarbetare som grundar sig på kommunens skolplan samt intentionerna i förskolans läroplan. Detta i form av en NMI - nöjdmedarbetarindex - samt en NKI – nöjdkundindex i enkätform.
Med en god svarsfrekvens kan sen enkäternas resultat ligga till grund för förskolans utvecklingsarbete.  

Samverkan förskola - hem

Vi ser er föräldrar som bästa resurs i uppdraget att ge barnet omsorg, fostran och lärande.
Vi arbetar med synliggörande av barnets lärande och utveckling genom pedagogisk dokumentation och upprättar individuella utvecklingsplaner för varje barn i samverkan med hemmet. 

Föräldrars inflytande

En grundläggande förutsättning för vårt arbete är en god samverkan med er föräldrar.
Ni har huvudansvaret för barnets fostran. Vi har huvudansvaret för och helhetsperspektiv på verksamheten. Genom ett nära samarbete mellan hem och förskola vill vi skapa goda uppväxtvillkor för varje barn. Vi vill att föräldrar ska ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Detta underlättas genom att vi tydligt beskriver våra mål, verksamhetens innehåll och vårt arbetssätt samt inbjuder till olika samverkansformer. 

Föräldrasamverkan

På Sofielundsskolans förskola finns en föräldrarådsgrupp som tillsammans med biträdande rektor och representanter från medarbetargruppen träffas två-tre ggr per termin. Galaxen och Regnbågen representeras av föräldrar som väljs vid höstens föräldramöte. Föräldrarådet är en samarbetsgrupp som förskolechef använder som referensgrupp samt informationskanal. De som deltar har ett representativt åtagande där ett intresse för förskolans övergripande verksamhet är av stor vikt. Vi har också aktiviteter när barn, föräldrar och pedagoger träffas tillsammans, som luciafirande, drop - in kaffe, gårdsfixardag samt samtal i olika former. 

Samtal

Individuella utvecklingssamtal är samtal där föräldrar och pedagog talar om det enskilda barnets utveckling en gång per termin. Under samtalet upprättas en individuell utvecklingsplan som utgår från barnets intressen och förmågor kopplat till vår läroplan, Lpfö98.

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information.

 Biträdande rektor Aniela Kaliczak  073-915 25 63