Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elev

Vi kan, vill och vågar!

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Rösjöskolans förskola
Kaplansbacken 4
192 52 Sollentuna
08-579 225 95

Förskoleklass - årskurs 6

I grundskolan finns 18 klasser från förskoleklass till årskurs 6. Större delen av undervisningen sker i elevernas "hemvist" på skolan. Där finns också fritidslokaler för de yngre. Undervisning i de praktiskt-estetiska ämnena äger rum i ämnessalar. Vi utnyttjar närmiljön så mycket som möjligt. Ofta finns möjlighet att dela klassen vid t.ex. bild, slöjd, no och bibliotekstimmar, vilket gör att eleverna kan arbeta i mindre grupper, halvklass.

Arbetslag på Rösjöskolan

Organisationen av arbetslagen är gjord för att få en kontinuitet i det pedagogiska arbetet (röda tråden) samla en begränsad personalgrupp kring en given grupp elever (eleven finns i samma arbetslag åk 1-6) erhålla arbetsgrupper med perspektiv över skolår 1-6. I grundskolan är arbetslagen organiserade årskursvis. Organisationen av arbetslagen är gjord för att få en kontinuitet i det pedagogiska arbetet med eleverna.

Läsning

Att få goda läsvanor, både för att kunna läsa för sitt nöje och för att få nya kunskaper och information är grundläggande. Redan i förskolan läggs grunden genom ett språkutvecklande arbete. För att stimulera elevernas läsning och för att främja ett kunskapssökande arbetssätt har vi ett modernt och välutrustat bibliotek. Vi följer noga upp elevernas läsutveckling och arbetar med TIL (en intensivläsningsmetod) då det behövs.

IKT (Informations- och Kommunikationsteknik)

Våra elever ska kunna utnyttja fördelarna med datorer och kommunikationsteknik. Vi har en heltidsanställd IKT-pedagog anställd. Rösjöskolan har active boards (”digitala white boards”) i alla klassrum. Eleverna har varsitt digitalt hjälpmedel. På lågstadiet använder man iPad och på mellanstadiet Chromebooks eller PC. Inom träningsskolan använder man oftast iPad hela skoltiden, men ibland annat utifrån behov.

Natur och miljö

Vi utnyttjar närheten till naturen för att skapa intresse och förståelse för växt- och djurliv och samspelet i naturen. Vi vill att våra elever vänjer sig vid att vistas i naturen för fritid och rekreation samtidigt som de lär sig värna om naturens värden. På hösten i årskurs 5 åker alla klasser till Grinda i Stockholms skärgård. Där bor man i tält, fiskar, badar och lär sig leva tillsammans under enkla förhållanden. I årskurs 6 har vi en lägerskola i Bergslagen.

Fysisk aktivitet - motorik och lärande

Fysisk aktivitet med pulshöjande aktivitet har vetenskapligt väl dokumenterade effekter som är till nytta för elevernas lärande. Exempelvis kan det bidra till förbättrad koncentration, men om aktiviteten genomförs ofta under en längre tid bidrar den också till att förbättra arbetsminnet, vilket är gynnsamt för lärande. Elevens motoriska utveckling (rörelseutveckling) kan ha stor inverkan både på skolarbetet och på elevens sociala utveckling. Ett av våra prioriterade områden och specialitet är fysisk aktivitet och motorik för hälsa och lärande. Här på skolan finns en stor samlad kompetens och ett omfattande nätverk med experter och forskare på området som skolan samverkan med.

Skapande verksamhet och ämnesintegrering

Många elever har lätt att tillgodogöra sig lärande genom att få göra och uppleva. De praktisk-estetiska ämnena är väl lämpade att tillgodose sådana behov. Rösjöskolan ser till att ta väl vara på detta med en väl utvecklad praktisk-estetisk verksamhet som inleds tidigt, bl.a. med bildundervisning redan från förskoleklass. Skolans lärare i dessa ämnen (PE-lärarna) är också skickliga på att arbeta i projekt där eleverna får uppleva konkreta resultat som har en mottagare exempelvis via besökarna på skolans årliga utställning med alla elevers arbeten. PE-lärarna tillsammans med övriga lärare arbetar också medvetet med att integrera olika skolämnen såsom att det t.ex. fungerar bra att öva matematik och språk på ett väldigt konkret sätt i alla PE-ämnena som därigenom kan bidra till elevernas utveckling i de teoretiska ämnena.

Inkludering och tillgängliga lärmiljöer

På Rösjöskolan verkar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt och verkar för att göra elevernas lärmiljöer så tillgängliga som möjligt. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för elevernas olika behov och sätt att lära sig med bland annat tillgängliga lärmiljöer för precis alla elever. Det innebär att vi verkar för att både utmana lagom och ge goda förutsättningar för såväl elever som har svårt att nå målen som för dem som har lätt att göra det. På Rösjöskolan finns inga särskilda utbildningsgrupper utan skolan arbetar med att skapa förutsättningar för alla skolans elever inom ramen för ordinarie grupper/klasser. I förskoleklass och årskurs 1 studerar grundskole- och grundsärskoleelever tillsammans. Den här utvecklingsprocessen gällande inkluderad undervisning kommer att vara fullt genomförd höstterminen 2022 då har skolan inkluderad undervisning i alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Utöver lärare i varje årskurs finns då även en speciallärare i varje årskurs.

Ansök om plats