Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Rösjöskolan Huvudbyggnad

Rösjöskolan

Välkommen till Rösjöskolan, skolan där vi kan, vill och vågar!

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Rösjöskolans förskola
Kaplansbacken 4
192 52 Sollentuna
08-579 225 95

Vår skola ligger i Edsberg, Sollentuna, med skogs- och ängsmark inpå knuten och promenadavstånd till Rösjön. I Rösjöskolan går drygt 570 elever från förskolans minsta barn till våra äldsta elever i skolår 6.

Rösjöskolan i Sollentuna erbjuder förskola, skola och fritids. På förskolan finns tre avdelningar för yngre barn och tre avdelningar för äldre. I skolan finns 18 klasser från skolår 1-6, en förskoleklass och sju klasser inom grundsärskolan. Större delen av undervisningen sker i elevernas "hemklassrum" på skolan. Där finns också fritidslokaler för de yngre. Ofta finns möjlighet att dela klassen vilket gör att eleverna kan arbeta i mindre grupper.

Vi arbetar aktivt med våra hörnstenar för att vår skola ska vara en trygg och lärande miljö:

Gemenskap

Vårt mål är att skapa gemenskap på skolan. För oss innebär det att alla ska få vara med. Alla barn och elever ska vara inkluderade och delaktiga i sitt lärande. Många elever inom särskolan har en tillhörighet i en grundskoleklass och deltar i så stor utsträckning som möjligt i klassens aktiviteter. På skolan arbetar sex förstelärare med utveckling av det pedagogiska arbetet. Vi har arbetslag med arbetslagsledare, klassråd, elevråd samt föräldrainflytande. Allt detta ger gemenskap och en tryggare skola där alla arbetar mot samma mål.

Trygghet

För att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling arbetar vi med Olweusprogrammet. Programmet har använts med klart positivt resultat i ett stort antal skolor och är baserat på många års forskning av professor Dan Olweus. Tyngdpunkten ligger på förebyggande insatser och på de vuxnas ansvar. För både elever och personal skapas det möjligheter till samtal och reflektion för att bearbeta de egna tankarna, nå ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär i verksamheten.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande. Vi har skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagoger.

Natur och miljö

Vi använder närheten till naturen för att skapa intresse och förståelse för växt- och djurliv och samspelet i naturen. Vi vill att våra elever vänjer sig vid att vistas i naturen för fritid och rekreation samtidigt som de lär sig värna om naturens värden. Vi arrangerar lägerskola för eleverna i årskurs 3, 5 och 6. I årskurs 3 är lägerskolan i Kolartorp vid Rösjön, årskurs 5 åker till Grinda i Stockholms skärgård. Där tältar man, fiskar, badar och lär sig leva tillsammans under enkla förhållanden. Årskurs 6 åker på lägerskola till Bergslagen.

Idrott

Vi ser ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och lärande. Vi är därför väldigt måna om idrottslektionerna som främjar och utvecklar både inlärningsförmåga och motorik. Eleverna i förskoleklass och i särskolan har simning varje vecka. Sommar som vinter genomförs idrottslektioner och olika aktiviteter i naturen runt skolan. Vintertid har vi en egen skridskobana och skidor att låna.

Skolrestaurang

Vi är mycket stolta över vår skolrestaurang. Våra kockar tillagar all mat på plats åt alla elever och barn på skolan och förskolan. Vi använder alltid färska råvaror och varje dag serveras en stor salladsbuffé. Det finns även specialkost finns för dem som behöver.

Bibliotek

För att stimulera läsning och för att främja ett kunskapssökande arbetssätt har vi ett modernt och välutrustat bibliotek. Goda läsvanor är grundläggande för att läsa för sitt nöje, för att få nya kunskaper och för att ta till sig information. Redan i förskolan läggs grunden genom ett språkutvecklande arbete. Vi följer noga upp elevernas läsutveckling och arbetar med TIL (en intensivläsningsmetod) då det behövs.

Skapande verksamhet

För att utveckla barns kreativa förmåga erbjuder vi bild, musik, idrott och slöjd med utbildade ämneslärare redan från lägre åldrar. Eleverna får bland annat lära sig att kommunicera med bilder, skapa bild och form med olika material och olika tekniker, undersöka och presentera ämnesområden med bilder samt tolka och tyda historiska och samtida bilder. Varje år så ställer våra elever ut sina fantastiska konstverk under två dagar i Edsbergs centrum.

Digitalt lärande och programmering

Digitalt lärande är en viktig del av undervisningen. Vi har tidigt satsat på IT och nu utvecklar vi lärandet vidare med programmering. Det finns interaktiva tavlor i alla klassrum och alla pedagoger och elever har tillgång till egen iPad eller dator under skoltid. De äldre eleverna har även möjlighet att ta med datorn hem.  Även fritidsverksamheten är en viktig del inom det digitala lärandet och programmering.