Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Modersmålsundervisning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

 

Modersmålsundervisning är en rättighet som riktar sig till flerspråkiga elever.

Ansökningsförfarande 
Under första kvartalet av kalenderåret är det möjligt att anmäla sitt barn till modersmålsundervisning till påföljande läsår. Det innebär att elever som inte har deltagit i modersmålsundervisningen tidigare men som önskar starta till nästa läsår ska skicka in en anmälan senast den 1 april.
 

Nytt för läsår 16/17 är att skolans Rektor tar beslut och kommer själv att meddela vårdnadshavarna om ansökan till modersmålsundervisning beviljas eller inte. Dock skickas ansökningarna till CIFS som tidigare. Adress; Turebergsvägen 1B, 3 tr, 191 47 Sollentuna. 

När rektor har beviljat ansökningen kommer modersmålsläraren att kontakta vårdnadshavare för tid och plats för undervisningen.

Du kan läsa mer om vilka riktlinjer som finns för att få delta i modersmålsundervisning här nedan.

Syftet med undervisningen är att eleverna skall utveckla kunskaper i och om sitt modersmål och ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.  

Undervisningen ska också bidra till att eleverna blir medvetna om modersmålets bety­delse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Grundläggande kunskaper

För att få delta i modersmålsundervisning gäller följande:

  • En eller båda föräldrar/vårdnadshavare ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål och använda språket i sitt dagliga umgänge med barnen. Gäller inte de fem nationella minoritetsspråken; finska, samiska, romani chip, meänkieli och jiddisch samt adoptivbarn.

  • Modersmålsundervisningen är inte nybörjarundervisning. Elever ska ha grundläggande kunskaper i språket. Det innebär att eleven ska kunna förstå och tala sitt modersmål. Undervisningen är på modersmålet. Det gäller även adoptivbarn. Kravet på grundläggande kunskaper gäller dock inte elever som tillhör någon av minoritetsgruppernaSpråken kan läsas som förstaspråk eller som nybörjarspråk. 

  • Modersmålsundervisning anordnas i ett språk, om det finns minst fem elever som ansöker om modersmålsundervisning i det aktuella språket. Det gäller inte för de nationella minoritetsspråken, där elevantalet kan vara färre.

  • Lämplig lärare finns eller kan anställas.

I Sollentuna erbjuds elever årskurs 1-9 att delta i undervisningen som sker efter ordinarie skoltid. Elever fr o m årskurs 4 erbjuds alltid undervisning i grupp och måste ofta åka till en annan skola. Elever i årskurserna 1-3 erbjuds undervisning på den egna skolan om så är möjligt. Elever bosatta i annan kommun, men som går i skola i Sollentuna, kan få undervisning i sitt modersmål om hemkommunen betalar.

Nationella minoriteter

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Skolan har i uppgift att stödja barnens språkutveckling och även utvecklingen av barnens kulturella identitet.

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har en utökad rätt att utveckla sitt språk i skolan. Eleverna ska erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver dock ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk om det finns en lämplig lärare, även om det inte finns fem elever i kommunen.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Mer information om de nationella minoritetsspråken kan du hitta på länkar.