Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Strandpromenad

Strandpromenad Tegelhagsskogen

Tegelhagsskogens naturreservat

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Syftet med Tegelhagsskogens naturreservat är att bevara och utveckla ett naturområde för närrekreation och aktivt friluftsliv som ger möjligheter till återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter. Naturreservatet ska gynna värdefulla naturmiljöer,...

Reservatet ska ge goda förutsättningar för ett varierat lättillgängligt friluftsliv. Besökare ska kunna tillgodogöra sig upplevelsevärden relaterade till en skog, kulturlandskap och stränder. Upplevelsevärden så som skogskänsla, variationsrikedom, öppna landskap, aktivitet, service och samvaro ska värnas. Tegelhagsskogens tätortsnära läge gör att skötseln bör verka för ett ökat friluftsliv och ökad fysisk aktivitet bland kommunens invånare exempelvis genom bra information, lättframkomliga huvudstråk samt bra kommunikationer. Mindre stigarna bör ge möjlighet till en känsla av orördhet samt upplevelse av naturens artrikedom och utmaningar.

Reservatets naturmiljöer ska vårdas och bevaras för att värna om den biologiska mångfalden. Syftet är att bevara, återställa och nyskapa miljöer för skyddsvärda arter i reservatet. Inom reservatet finns flera platser med svartpälsbi och andra hotade insektsarter. Skötseln ska eftersträva en mångfald i landskapet. Reservatets kulturmiljöer är värdefulla kulturbärare i landskapet och flera av områdets naturvärden är kopplade till kulturmiljöerna.

Tegelhagsskogens naturreservat ingår i Järvakilen, en av Stockholmsregionens gröna kilar. Området ligger som en nästan isolerad avstickare upp mot norr från kilen som har sin huvudsträckning vidare söderut. Tegelhagsskogen har även en kontakt över Edsvikens vatten med Bergendalsområdet och Rinkebyskogen i Rösjökilen. Kontakten söderut i Järvakilen går via nationalstadsparken utmed Edsviken söderut mot Ulriksdal. Förbindelsen ger möjligheter att röra sig inom ett större sammanhängande naturområde. Kilstrukturen skapar också spridningsvägar för områdets växter och djur.

Hitta till Tegelhagsskogens naturreservat

Tegelhagsskogen har ingen stor huvudentré till reservatet. Tanken är att det ska finnas många småentréer runt hela reservatet. Från norr är lämpliga entréer Tegelhagens strandpromenad utmed Edsvikens strand, Edsviksvägen och Mullevägen. Från Tegelhagen i väster finns entréer vid Scoutvägen, Skogstorpsvägen och Tegelhagsvägen. Södra delen av reservaten har flera entréer från Silverdal. Här finns entréer vid Kasbyvägen, Moas väg och nere vid Rådan vid Edsvikens strand.

Busshållplats intill reservatet finns på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Silverdals torg. Några mindre parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet vid Edsviksvägens södra del, Skogstorpsvägen, Silverdals torg och vid Rådanvägen nere vid Edsviken.

Karta med information om naturreservat i och kring Sollentuna finner du via tjänsten Naturkartan.

Publicerad: 23 maj 2018