Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Trafikens miljöpåverkan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafiken bidrar till många olika miljöproblem. De allvarligaste effekterna är utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser och trafikbuller. Annan negativ påverkan på miljön är barriäreffekter och trängsel i staden.

Trots att buller inte uppfattas som livshotande på samma sätt som vissa andra miljöstörningar betyder det mycket för vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet.

Trafiken är den klart dominerande bullerkällan och cirka 80 procent kommer från vägtrafiken som bedöms fortsätta att öka. En storstadsregion som Stockholms län har en högre andel bullerstörda människor jämfört med andra regioner. Trafikverket väg (fd Vägverket) och Trafikverket järnväg (fd Banverket) arbetar också med bullerdämpande åtgärder.

I Stockholms läns miljömål ”god bebyggd miljö” tas bland annat buller upp. Som delmål finns att antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder, har minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998.

Miljömålet bedöms vara svårt att uppnå inom utsatt tidsram i länet (även i Sollentuna), även om ytterligare åtgärder sätts in, vilket är samma bedömning som gjorts nationellt.

Tomgångskörning

I Sollentuna är tomgångskörning förbjuden under längre tid än en minut utomhus, om fordonet inte befinner sig i trafikkö.  Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Om du har klagomål på pågående tomgångskörning ska du omedelbart vända dig till polisen på telefonnummer 114 14, eftersom polisen endast kan ingripa om bilen är igång.

Publicerad: 20 augusti 2018