Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

2015 – Häggvik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Förbättrade gång- och cykelbanor, tillgängliga busshållplatser och säkrare skolvägar. Det är några av de åtgärder som kommunen kommer att genomföra inom projektet Trygg i trafiken under 2016 i Häggvik och Norrviken. Läs mer i åtgärdsprogrammet nedan.

Inom arbetet tar trafik- och fastighetskontoret ett samlat grepp om trafiksäkerheten i området för att du som bor i området ska känna dig trygg. Det innebär att arbetet blir mer effektivt och strukturerat samt att det följer en tydlig röd tråd som ligger i linje med kommunens övriga trafiksäkerhetsarbete. Arbetet bygger på ett stort mått av involverande av boende i området. 

Boende i västra Häggvik har fått möjligheten att delta på ett dialogmöte där vi diskuterat trygghets och trafiksäkerhetsfrågor i områdena. De boende har även haft möjlighet att besvara en enkät om trafikmiljön vilken, tillsammans med dialogmötet och andra kartläggningar legat till grund för nulägesanalysen och påföljande åtgärder. 

Arbetet är upplagt enligt nedanstående planering. Du kan hitta sammanställningar av respektive skede i länksamlingen.

September - Insamling

Insamlingsskede där vi söker samla ett så brett underlag som möjligt. Både kvantitativt och kvalitativt. Denna insamling sker bland annat genom:

  • Webbenkät
  • Dialogmöte
  • Hastighetsmätningar
  • Inventering

Oktober - Nulägesanalys

Här sker en sammanställning av det insamlade materialet (enkät, dialog,  mätningar, inventering). Inget ställningstagande tas här till påföljder utan endast en sammanställning av allt material.

November - Åtgärdsförslag

Förslagen till åtgärder grundar sig på nulägesanalysen. Här görs avvägningar utifrån de resultat och åsikter som framkommit.

December - Beslut

I december tar trafik- och fastighetsnämnden ställning till de föreslagna åtgärderna.

2016 - Byggnation

Eventuella beslutade åtgärder planeras att påbörjas under 2016. Arbetet utvärderas också, bla med uppföljningsmätning under hösten 2018.

Publicerad: 7 oktober 2019