Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vägmärke Gångfartsområde

2014 – Silverdal

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun arbetar med förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna. Under 2014 var Silverdal i fokus för arbetet.

Inom arbetet tar trafik- och fastighetskontoret ett samlat grepp om trafiksäkerheten i Sollentuna kommun. Det innebär att arbetet blir mer effektivt och strukturerat samt att det följer en tydlig röd tråd som ligger i linje med kommunens övriga trafiksäkerhetsarbete. Arbetet bygger på ett stort mått av involverande av de boende i områdena. 

De boende i dessa områden har fått möjligheten att delta på dialogmöten där vi diskuterat trafiksäkerheten i områdena. De boende har även haft möjlighet att besvara en enkät om trafikmiljön vilken, tillsammans med dialogmötet och andra kartläggningar legat till grund för nulägesanalysen och påföljande åtgärder. 

Arbetet var 2014 upplagt enligt nedanstående planering.

Mars/April - Insamling

Insamlingsskedet där vi sökt samla ett så brett underlag som möjligt. Både kvantitativt och kvalitativt. Denna insamling skedde bland annat genom:

  • Webbenkät
  • Dialogmöte
  • Hastighetsmätningar
  • Inventering

Maj - Nulägesanalys

Här sker en sammanställning av det insamlade materialet (enkät, dialog,  mätningar, inventering).

Juni - Åtgärdsförslag

Förslagen till åtgärder grundade sig på nulägesanalysen. Här görs avvägningar utifrån de resultat och åsikter som framkom.

Oktober - Beslut

I slutet av oktober tog trafik- och fastighetsnämnden ställning till de föreslagna åtgärderna.

2015 - Byggnation

De föreslagna åtgärderna genomfördes under 2015. Arbetet har också utvärderats också med uppföljningsmätning.

Ett par åtgärder återstår att genomföra som försenats på grund av byggtekniska orsaker.

Publicerad: 7 oktober 2019