Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Trafiksäkerhet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun genomför en mängd trafiksäkerhetsåtgärder men för att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar.

Gemensamt ansvar

Kommunen kan inte med regler och fysiska åtgärder ensamt skapa en säker trafikmiljö. Alla har ansvar för säkerheten i trafiken. Och alla trafikanter måste ta ansvar för sin egen och andras säkerhet genom att hålla sig till de lagar och bestämmelser som finns. Det går inte att skylla på samhället när en olycka inträffar utan den enskilde trafikanten har alltid störst ansvar. Det är först när vi alla hjälps åt som en trafiksäker miljö kan skapas.

Sollentuna kommuns ansvar är att skapa ett så säkert trafiksystem så att olyckor i så hög grad som möjligt förhindras men i de fall där de ändå inträffar inte får så svåra följder. Att helt undvika olyckor är i praktiken inte möjligt eftersom människor alltid kommer att begå misstag.

Trafiksäkerhet och trygghet

Trafiksäkerhet och trygghet är två begrepp som ofta används tillsammans. De är nära sammankopplade eftersom trygghet kan beskrivas som den upplevda känslan av säkerhet. Tryggheten kan alltså öka genom att den faktiska trafiksäkerheten förbättras. Men den kan också öka genom att känslan av säkerhet ökar. 

Natur- och tekniknämnden har beslutat att arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder primärt ska genomföras områdesvis. 

Trafiksäkerhet vid tomten

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Läs mer om hur du kan hjälpa till här.

Publicerad: 2 maj 2019

Frågor och svar om trafiksäkerhet

Vi får in många önskemål från medborgare som vill ha farthinder på sina gator. Det är många faktorer som påverkar huruvida det är lämpligt att anlägga farthinder. Exempel på dessa är följande:

  • Vägen ska vara utsatt för stora trafikmängder.
  • Trafiken ska hålla högre hastighet än vad som är skyltat.
  • Trafikens hastighet ska vara högre än vad som passar gatans standard.
  • För gupp gäller att marken ska vara så pass bra att bilarna inte orsakar vibrationer i byggnader när de kör över guppet.
  • Inga bussar ska köra på gator med gupp eftersom de kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare.

Önskemål om fartdämpande åtgärder kan ställas till kommunen i vår e-tjänst för synpunkter. Synpunkternas sparas och används i kommande arbete.  Vi är generellt mycket restriktiva till anläggandet av nya farthinder. 

Nej, det går tyvärr inte. Vi skyltar bara högsta tillåtna hastighet vid zongränser, till exempel vid in- och utfarten till en 30-zon. Fler trafikskyltar gör att förare lättare blir distraherade. Därför strävar vi efter att ha så få skyltar som möjligt och bara där det behövs. Om du vill kan du sätta upp skyltar på din egen mark så länge de inte skymmer sikten eller på annat sätt påverkar trafiksäkerheten.

Nej, det kan vi inte eftersom lagen inte stöder skyltar med lägre hastigheter än 30 kilometer i timmen. Om du vill kan du sätta upp skyltar på din egen mark. Men det är inget vi rekommenderar eftersom polisen inte övervakar lägre hastigheter än 30 kilometer i timmen.

Vi anlägger vi inte övergångsställen av trafiksäkerhetsskäl. Övergångsställen finns i första hand för att ge gående en chans att ta sig över hårt trafik­erade gator. Det är alltså främst en framkomlighets­åtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd.

Krav för att vi ska kunna lägga ett övergångsställe vid en gata:

  • Det ska vara så pass mycket trafik på gatan att det är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångs­ställe
  • Det ska finnas en tydlig efter­frågan att kunna gå över just där. Det ska finnas målpunkter på båda sidor av gatan
  • Inga andra övergångsställen ligger i närheten. Övergångsställen får inte ligga för nära varandra.

Vi utför inte åtgärder utanför för­skolor. Yngre barn ska alltid ha sällskap av en vuxen när de rör sig i trafiken. Kommunen sätter inte upp skyltar av typen ”Lekande barn”. Men det är tillåtet att sätta upp egen skylt på den egna fastighetsmarken så länge det inte skymmer sikten eller på annat sätt påverkar trafiksäkerheten. Enligt nuvarande riktlinjer placerar vi endast upp ”Varning för barn”-skyltar och målade 30-symboler på gatan vid skolor. Där är barnen äldre och förväntas ta sig till och från skolan själva.

Vi använder inte blomlådor och liknande ”lösa” hinder som farthinder. Undantag finns för gångfartsgator där boende kan ansöka om att få ställa ut blomlådor tillfälligt.