Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Snöröjning

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna kring snöröjningen i Sollentuna kommun.

Plogning

När kommer snöröjarna till min gata?

Snöröjarna arbetar enligt en prioriteringsordning där de mest trafikerade vägarna snöröjs först. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en viss gata.

Hur plogas gångbanor?

På gator med två gångbanor röjs normalt enbart den sidan med gatubelysning. Gångbanan mittemot används ofta som snöupplag.

Varför blir det snöhögar i vägkorsningar?

När det snöar kraftigt måste snöröjarna, för framkomlighetens skull, i första hand ploga vägarna. De snömassor som tas bort placeras då på närmast lämpliga ställe. Snömassorna i större korsningar tas bort så snart som möjligt..

Varför är vägar i mitt område så smalt plogade?

När det kommer mycket snö finns risk att trycket från snövallar skadar till exempel häckar, murar och staket. Därför kan vi inte ploga hela gatan.

Borttagning av snö vid tomt

Varför tar ni inte bort snövallar vid infarter och brevlådor?

Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta bort snövallar vid infarter och brevlådor. Snövallar vid övergångsställen rensas efter plogning.

Vad gör jag då jag fått skador på privat egendom? 

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjningsarbete. Staket, murar och liknande mot gatan måste kunna hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. Om en skada ändå sker bör du anmäla det till kommunen.

Kan jag få hjälp att skotta snö? 

Kommunen har har möjlighet att hjälpa till med snöskottning. Om du behöver hjälp kan du söka upp ett företag som kan hjälpa till med detta.  

Kan jag hjälpa till på något sätt?

Ja, gärna! Ställ din soptunna och bil så att de inte hindrar snöröjning, sandning eller framkomligheten.

Vem ska jag kontakta om jag inte är nöjd med snöröjningen?

Då lämnar du en synpunkt i kommunens e-tjänst för synpunkter. Att använda denna kontaktväg är det snabbaste och mest effektiva sättet att få svar på vad som inträffat.

Bortforsling och sandning

Varför kör ni inte bort snön?

Vi forslar enbart bort snö om det kommer sådana snömängder att det uppstår trafikproblem.

Tar ni bort is från gatorna?

Isrivning utför vi vid behov.

När sandar ni?

Sandning av halkiga gångvägar och på vägar med kollektivtrafik sker i anslutning snöröjningen.
På större trafikleder, bussgator och prioriterade cykelvägar sker halkbekämpningen även förebyggande vid risk för frosthalka.

Vilken sorts sand är det?

För halkbekämpning i kommunen använder vi en mix av sand, krossad flis 0,4 – 6 mm och 2 procent salt. 

Saltas vägarna?

Vi halkbekämpar bussleder med salt vid väderleksförhållanden där saltet ger bästa verkan ur trafiksäkerhets- och effektivitetssynpunkt. Det innebär att vi kan arbeta med förebyggande halkbekämpning på de mest trafikerade vägarna, och på ett effektivare sätt klara av uppkommen blixthalka.

Saltning ger i många fall en längre verkningstid än halkbekämpning med sandningssand. När temperaturen faller till nivåer där saltets verkan mer eller mindre upphör (mellan -10 och -12 grader) används sandningssand.

Publicerad: 19 september 2019