Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvinnlig kanotist i Edsviken

Stad & natur tillsammans

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna har ett attraktivt läge nära både storstad, natur och kommunikationer. I takt med att vi blir fler växer också behovet av nya bostäder, miljösmarta färdsätt och möjligheter till rekreation och grönområden.

Till ytan är Sollentuna en relativt liten kommun med attraktivt läge mitt emellan Stockholm och Arlanda, med både E4:an och Ostkustbanan som löper rakt genom hela området. Sollentuna växer med ca 1 200 invånare varje år och år 2030 förväntas 85 000 personer bo i kommunen. Målet den närmaste 10-årsperioden är att det ska byggas mellan 300- 500 bostäder per år, utöver de bostäder som byggs i den nya kommundelen Väsjön. De kommundelar som beräknas växa snabbast under perioden är södra Häggvik, Edsberg med Väsjön och Tureberg. 

En utmaning är att Sollentuna har fyra naturreservat som utgör ca 30 % av kommunens yta och dessa vill vi naturligtvis bevara. För att kunna bevara stora delar av Sollentuna, samtidigt som kommunen växer, är det viktigt att vi utvecklar och förtätar andra områden. Kommunens ambition är att skapa levande stadsmiljöer nära kommunikationer, med en blandning av bostäder, kontor och handel. Men i en växande kommun behövs även skolor, förskolor, LSS-boenden, idrottsanläggningar, bra kommunikationer mm.

En cykelvänlig kommun

När det gäller hållbart resande har Sollentuna en tydlig policy där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras högt.

Inte minst när det gäller cykelmöjligheter ligger Sollentuna långt framme. För att skapa en långsiktigt hållbar miljö är målet helt enkelt att fler ska välja cykeln, året om. De senaste åren har kommunen bland annat byggt om och uppdaterat nio kilometer cykelvägar, satsat på snöröjning, byggt fler cykelparkeringar och installerat cykelpumpar vid pendeltågstationerna.  Olika aktiviteter för att uppmuntra till cykling genomförs regelbundet, som samarbeten med skolor, cykelskola för vuxna och omfattande arbeten för att öka trafiksäkerheten.

Kommunen jobbar även för att förbättra framkomligheten i anknytning till närliggande kommuners cykelvägar och till kollektivtrafik. Allt för att göra det lätt att välja cykeln både för korta och längre sträckor. Nästa steg är att färdigställa cykelvägen som går genom hela kommunen från norr till söder, det så kallade Märstastråket. 

Utbyggd infrastruktur

För att underlätta ett hållbart resande byggs även kollektivtrafiken i Sollentuna ut i samarbete med landstinget. Bland annat beräknas tvärbanan vid Helenelund att öppnas 2023. Och för kommunikation till och från ett växande Väsjön utreds möjligheterna för en effektiv kollektivtrafik. Just nu pågår också bygget av Förbifart Stockholm vid Häggvik. 2026 beräknas anslutningen till E4:an och Norrortsleden vara klar.

Tillgänglig natur

Genom att bygga nytt i områden där det redan finns bebyggelse, ofta i anslutning till kommunens tågstationer, bevaras Sollentunas fyra naturreservat som sammanlagt utgör ca en tredjedel av kommunens yta.

Närheten till en väl bevarad och tillgänglig naturmiljö med möjlighet till friluftsliv, sport och rekreation är en viktig tillgång för Sollentunaborna. Därför är den tydliga ambitionen i Sollentuna att låta stad och natur växa tillsammans.

Ett tydligt exempel på detta är Väsjön i östra Sollentuna, där kommunen nu förbereder för nya bostäder på gränsen till naturreservaten Törnskogen och Rösjön.

Väsjön - med det aktiva livet i centrum

Väsjön är Sollentunas just nu största utvecklingsområde med plats för cirka 4 400 nya bostäder. Kring 2028 är kommunen klar med utbyggnaden av infrastrukturen i området. I planeringen ingår flerbostadshus, villor och stadsradhus i olika storlekar, både bostadsrätter och hyresrätter.

Visionen är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Som ett landmärke finns här redan norra Stockholms största alpina anläggning Väsjöbacken. Här finns också Edsbergs sportfält som i takt med utbyggnaden utvecklas ytterligare.

Inom området planeras även för nya Väsjöskolan med plats för cirka 700 elever, men också förskolor, äldreboende och annan service.

Publicerad: 14 maj 2019