Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tre ungdomar som fotar sig med sin mobil på Malmvägen

Ny översiktsplan 2018- Stad & natur tillsammans

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Inger Mattsson

Projektledare miljö och klimat

08-579 219 33

Lars Keski-Seppälä

Projektchef

Turebergs Torg 1

08-579 215 39

Hur kan vi utveckla kommunen så att det blir så bra som möjligt för alla? För att utvecklingen ska bli hållbar gäller det att ha en bra plan! Därför arbetar Sollentuna kommun under 2017 med att uppdatera vår översiktsplan.

Nu reviderar Sollentuna kommun sin översiktsplan, det är en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra.

Samråd 15/9-31/10

Det nya förslaget som fokuserar mer på hållbarhet än tidigare är ute på samråd mellan 15 september och 31 oktober 2017. Samråd innebär att allmänheten kan komma med synpunkter på planens innehåll. Du hittar förslaget till ny översiktsplan som en bilaga på denna sida, den heter: "Sollentuna oversiktsplan 2018_samrådsversion"

När du har läst förslaget kan du lämna synpunkter på innehållet i vårt webbformulär, du är sjävklart anonym!

Här kan du träffa oss och prata mer om översiktsplanen:

 • Lördag 23/9 kl 11-13- Sollentuna centrum, plan 2 nedanför trappan vid Sats
 • Torsdag 28/9 - Edsbergs centrum, "Väsjöbutiken",  kl. 15-17 
 • Söndag 1/10 - Rotebrohallen,  kl 14-16
 • Torsdag  12/10 - Helenelunds centrum, gången utanför Ica, kl 17-19

 

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan:

 • Visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning
 • Visar hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
 • Fungerar som ett stöd i arbetet med områdesplaner, detaljplaner och bygglov.
 • Är underlag för dialogen mellan kommunen, dess grannar och med staten.
 • Är en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra.

Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod besluta om en översiktsplan är aktuell eller om den behöver revideras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men har genom sin vägledande funktion för planeringen, en central roll för utvecklingen av kommunen.

Mål för hållbar stadsutveckling

I den reviderade översiktsplanen har sex mål formulerats för en hållbar stadsutveckling i Sollentuna. Målen utgår ifrån globala, nationella och regionala mål och de lokala utmaningar som Sollentuna har vad gäller tillväxt och fysiska förutsättningar. En röd tråd i samtliga målbeskrivningar är en strävan efter social, ekonomisk och miljömässigt hållbar stadsutveckling. De sex målen beskrivs mer utförligt i översiktsplanen, men i korthet är de dessa:

 • Attraktiv bebyggelse 
 • Plats för näringsliv 
 • Närhet till skola och fritid 
 • Effektivt transportsystem 
 • Urban grönstruktur 
 • God vattenhantering 

Bakgrund

Den befintliga översiktsplanen antogs 2012. Sollentuna har nya förutsättningar sedan dess, därför behöver översiktsplanen nu revideras. Kommunen möter t.ex. en större befolkningsökning än vad som tidigare prognostiserats samtidigt som utmaningarna för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare. Mer fokus ligger på hur vi ska förbättra våra vatten och utveckla grönytor i bebyggelsen. Denna översiktsplan redovisar de utvecklingsmöjligheter som finns i kommunen de kommande 20 åren.

Här kan du läsa mer om översiktsplan 2012!

Underlagsmaterial

Under samrådsperioden 15/9-31/10 finns allt material tillgängligt på denna sida. Här hittar du länkar till olika styrdokument och rapporter som har legat till underlag för innehållet i översiktsplanen. Du hittar även det webbformulär som kan användas för att lämna synpunkter på innehållet i den nya översiktsplanen. I kommunhusets entré finns dessutom en utställning som visar huvuddragen i den nya översiktsplanen.

Här kan du lämna synpunkter på innehållet i översiktsplanen!

Generella synpunkter?

Vill du rapportera mer generella fel eller lämna synpunkter på saker i kommunen som du tycker behöver åtgärdas eller uppmärksammas ber vi dig istället använda vår e-tjänst för felanmälan och synpunkter! Länk till e-tjänsten