Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tre ungdomar som fotar sig med sin mobil på Malmvägen

Stad & natur tillsammans i Sollentunas nya översiktsplan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Inger Mattsson

Projektledare miljö och klimat

08-579 219 33

Lars Keski-Seppälä

Projektchef

Turebergs Torg 1

08-579 215 39

Hur kan vi utveckla kommunen så att det blir så bra som möjligt för alla? För att utvecklingen ska bli hållbar gäller det att ha en bra plan! Därför arbetar vi nu med att uppdatera vår översiktsplan.

Nu reviderar Sollentuna kommun sin översiktsplan, det är en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra.

En översiktsplan:

  • Visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning
  • Visar hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Fungerar som ett stöd i arbetet med områdesplaner, detaljplaner och bygglov.
  • Är underlag för dialogen mellan kommunen, dess grannar och med staten.
  • Är en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra.

Bakgrund

Enligt Plan- och bygglagen måste alla kommuner ha en översiktsplan. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod besluta om en översiktsplan är aktuell eller om den behöver revideras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men har genom sin vägledande funktion för planeringen, en central roll för utvecklingen av kommunen.

Den befintliga översiktsplanen antogs 2012. Sollentuna har nya förutsättningar sedan dess, därför behöver översiktsplanen nu revideras. Kommunen möter t.ex. en större befolkningsökning än vad som tidigare prognostiserats samtidigt som utmaningarna för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare. Mer fokus ligger på hur vi ska förbättra våra vatten och utveckla grönytor i bebyggelsen. 

Här kan du läsa mer om översiktsplan 2012!

Aktualitetsförklaring av befintlig översiktsplan

I den ursprungliga tidplanen för vår nya översiktsplan skulle samrådet pågå 15 september - 31 oktober. Under denna period fick vi in många viktiga synpunkter från olika remissinstanser, och dessa vi behöver omhänderta i vårt fortsatta arbete. De justeringar som krävs  innebär att den nya översiktsplanen inte kan bli färdig under mandatperioden 2014-2018. 

För att ha en aktuell översiktplan under kommande mandatperiod kommer nuvarande översiktsplan 2012 att aktualitetsförklaras och vara gällande under tiden vi arbetar vidare med ny översiktsplan. Till aktualitetsförklaringen kommer ett förtydligande kring vilka delar som inte längre gäller i planen. Det är sådant som skulle kunna leda till felaktiga beslut för bygglovsärenden och detaljplaner i nuvarande översiktsplan som i första hand kommer att strykas.

Förlängd samrådsperiod

Vi har nu beslutat att förlänga samrådstiden till 2018-02-28. Samråd innebär att allmänheten kan komma med synpunkter på planens innehåll. Dina svar är anonyma och du som redan svarat har nu möjlighet att komplettera dina svar om du vill. När du har läst igenom förslaget till ny översiktsplan kan du lämna synpunkter via denna länk!

Underlagsmaterial

På denna sida hittar du länkar till olika styrdokument och rapporter som har legat till underlag för innehållet i översiktsplanen.