Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Situationsplan evakueringsskola Fågelsångsparken, bygglovshandling. För full storlek se separat fil längst ner på sidan.

Ersättningsskola Fågelsångsparken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!
Telefon: 08-579 210 00
Måndag till onsdag och fredag kl 8-17, samt torsdag kl 8.00-18.30.
kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunen utreder möjligheten att bygga en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken för att klara evakueringsbehovet för ett antal skolor de närmaste 10-15 åren. Det behövs en långsiktig lösning för att underlätta kommande ny- och ombyggnationer. 

14 februari 2017: Sollentuna kommun inväntar svar från Länsstyrelsen angående överklagandet av förhandsbeskedet för tillfälligt bygglov.

Bakgrunden är att  Miljö- och byggnadsnämnden den 19 maj beslöt att ge ett positivt förhandsbesked  för tillfälligt bygglov för en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen.  Överklagandet innebär att Länsstyrelsen prövar om kommunens beslut att bevilja förhandsbesked är förenligt med de villkor som återfinns i Plan- och Bygglagen, PBL.  Kommunen kan inte lämna in ansökan om  bygglov innan Länsstyrelsen har fattat ett positivt beslut om förhandsprövningen.  

-------------------------------------------------------------------

Miljö- och byggnadsnämnden tog den 19 maj beslut om ett positivt förhandsbesked för att pröva platsen för att bygga en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Det betyder att nämnden prövat platsens lämplighet för en ersättningsskola, och bestämt att en ersättningsskola är möjlig i Fågelsångsparken.

Nämnden har lagt till ett antal villkor till förhandsbeskedet. Förslaget om ersättningsskolans placering och omfattning måste därför anpassas till följande:

  • Endast parkens västra del får tas i anspråk. Den östra delen av parken bör bevaras och utvecklas så att parkens syfte, funktion och naturliga värden säkerställs. Den östra delen får användas som vistelseyta av eleverna. Lekplatsytan får utvecklas. 
  • Skolbyggnaderna ska anpassas till omgivningen med största möjliga hänsyn till miljö- och kulturvärdena på platsen. Det innebär dock att träd får fällas.
  • Området ska återställas/utvecklas i samband med att giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet går ut.

Detta innebär att:

  • Kommunen gör en ny riskutredning utifrån det nya villkoret som gäller för placering av skolan i Fågelsångsparken, samt de riktlinjer från Länsstyrelsen som gäller för nära transporter av farligt gods
    Läs mer om riktlinjer för farligt god på Länsstyrelsens webbplats.
  • Kommunen också gör en geoteknisk utredning utifrån de nya villkoren för placering av skolan.

Arkeologisk utredning är genomförd. Inget av antikvariskt intresse påträffades och inga ytterligare utredningsinsatser inom området föreskrivs.

Läs alla handlingar från Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 19 maj gällande förhandsbesked för tidsbegränsad ersättningsskola i Fågelsångsparken. Alla handlingar hittar du under punkt 14!

Länsstyrelsen prövar förhandsbeskedet

Den 19 maj beslöt Miljö- och byggnadsnämnden att ge ett positivt förhandsbesked  att Fågelsångsparken är en lämplig plats för att  bygga en tillfällig ersättningsskola på. Detta beslut har överklagats till Länsstyrelsen av ett antal privatpersoner som hävdar att Fågelsångsparken inte är en lämplig plats för den tillfälliga skolan.  Överklagandet innebär att Länsstyrelsen nu ska pröva om kommunens beslut att bevilja förhandsbesked är förenligt med de villkor som återfinns i Plan- och Bygglagen, PBL. Kommunen kan inte fatta beslut att bevilja bygglov innan Länsstyrelsen har fattat sitt beslut ang förhandsprövningen.  

 

Informationsmöten

Kommunen har hittills haft två informationsmöten, den 11 april och 15 juni. Du kan läsa presentationerna från mötena här:

11 april
15 juni

Bakgrund

Sollentuna kommun jobbar för att få Sveriges bästa skolor. För att nå dit krävs lokaler som ger en god, trygg och stimulerande undervisningsmiljö. Inom de närmaste 10-15 åren kommer Sollentuna kommun att satsa omkring 2,5 miljarder kronor på byggnader för skolor och förskolor. För att lösa evakueringslogistiken under om- och nybyggnationerna för de skolor som står inför större renoveringar har kommunen undersökt olika alternativ (se nedan). Det förslag som kommunstyrelsen har valt att gå vidare med är en central tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Ersättningsskolan är tänkt att användas för Töjnanskolan, Gärdesskolan och Eriksbergskolan i tur och ordning. Planen att flytta skolornas verksamhet är dock beroende av myndighetsbeslut såsom bygglov och eventuella överklaganden, vilka kommunen inte råder över. 

Tidigare undersökningar av alternativa lösningar

Efter att ha undersökt ett antal alternativ för evakuering konstaterade  kommunen att det var svårt att hitta enskilda evakueringslösningar för de berörda skolorna där verksamheterna kunde hållas samman. För att komma vidare i planeringen för evakuering av berörda skolor undersökte kommunen därför om det fanns någon möjlighet att göra en central, gemensam evakueringslösning viket resulterat i förslaget om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken.

Läs mer om vilka alternativa lösningar för evakuering kommunen undersökt.

Behov och framtid

Kriteriet för en gemensam ersättningsskola har varit att den ska ligga centralt, vara tillräckligt stor för att rymma en skola för omkring 630 elever samt förskola för 100-140 barn och kunna tillgodose behovet av parkerings- och avlämningsplatser. 

Anledningen till att kommunen har valt att gå vidare med planerna på en central ersättningsskola är att det innebär en rad fördelar med att bygga en skola som kan stå en längre tid istället för att bygga flera temporära lösningar. Kommunen kan bland annat satsa mer resurser på att bygga en skola av god standard med välutrustade lokaler för samtliga ämnen och en utemiljö enligt permanent standard. En annan fördel är att alla elever från en och samma skola kan gå i gemensamma lokaler även under ombyggnationen.  Ska evakuering ske i närheten av skolorna kommer inte all verksamhet att få plats, utan måste delas upp. Vi ser också stora fördelar med att slippa ha en byggarbetsplats nära skolorna. Kommunen ser även fördelar med att barnen inte är placerade i nära anslutning till en byggarbetsplats som är förenat med tunga transporter och buller.

Skolbyggnaden i Fågelsångsparken kommer ha god standard med ändamålsenliga och välutrustade lokaler anpassade för undervisning i samtliga ämnen och en attraktiv utemiljö utrustad enligt permanent standard. 

Säkra skolvägar

En tillfällig ersättningsskola kommer att medföra olika behov för olika skolor. För många skulle en ersättningsskola i Fågelsångsparken innebära en längre skolväg och kommunen tittar på hur denna logistik skulle kunna lösas på bästa sätt.

Prioriteringar

Sollentuna kommun växer och prioriteringar behöver göras för att utveckla Sollentuna kommun som helhet. Det kan innebära att olika intressen behöver ställas mot varandra. Den utmaningen står kommunen inför om Fågelsångsparken behöver tas i anspråk för en tillfällig central ersättningsskola. Fågelsångsparken är en populär park, men under de kommande 10-15 åren har kommunen gjort bedömningen att behovet av bra skolverksamheter väger tyngre än allmänhetens fulla tillgång till Fågelsångsparken.

Kommunen ska, så långt det är möjligt, arbeta för att behovet av både en tillfällig ersättningsskola och tillgång till parken ska tillgodoses.

Påverkan

Inför att varje skola ska evakueras planerar kommunen att bjuda in respektive skola till dialogmöten för att på bästa sätt ringa in de behov som de olika skolorna har och lösa detta på bästa sätt.

Kontakt

Du är även välkommen att ta kontakt med någon av kommunens politiker:

Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, 08-579 216 33
Soley Aksöz Lithborn, (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 08-579 215 86
Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, 08-579 210 23

Preliminär tidplan -

2016

vecka 14 - ansökan om förhandsbesked inlämnad till Miljö- och byggnadsnämnden. Förhandsbesked är ett sätt att tidigt ta reda på om byggnation överhuvudtaget är möjligt att bygga på den tilltänkta platsen. 

8 april - arkeologisk undersökning i Fågelsångsparken, innebär schaktning och provtagning samt fylla igen det undersökta området. 

19 maj - positivt förhandsbesked = en ersättningsskola är möjlig i Fågelsångsparken med ett antal villkor som tillägg, bland annat att endast parkens västra del får tas i anspråk.

maj, juni, juli - utredningar nya förutsättningar, nytt underlag för bygglov tas fram

datum ej klart - Bygglovsansökan skickas in till miljö- och byggnadsnämnen.

datum ej klart - Beslut om bygglov. Handläggningstid max 10 veckor efter komplett ansökan. Beslutet kan överklagas.

Tidplanen nedan kommer att justeras utifrån nya förutsättningar i projektet

september- november - projektering  

2017

januari - byggstart - oklart

juni - bygget klart - oklart

juni-augusti - inflyttning - oklart

höstterminen - tillfällig ersättningsskola tas i bruk av berörd verksamhet - oklart

 

Kontaktpersoner gällande byggfrågor

Manfred Holmelin, förvaltningschef trafik- och fastighetskontoret 08-579 228 12
Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden 08-579 216 33

Bygglovshandlingar

Nya bygglovshandlingar håller på att tas fram.