Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret har tagit fram en tids- och evakueringsplan för att lösa evakueringslogistiken för ett antal skolor i Sollentuna kommun under kommande åren.

Den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken kommer att ligga i den västra delen av parken, den del som gränsar mot Love Almkvist väg. Skolan kommer att bestå av tre paviljonger som placeras i en triangelform. Skolgården utgörs av utrymmet i den triangeln som byggnaderna bildar. Området kommer att vara inhägnat. Eleverna kommer även att ha tillgång till övriga parken som blir en del av utemiljön.

Skollokalerna kommer att urformas ändamålsenligt utifrån undervisning och utemiljö. Att säkerställa en så optimal och kostnadseffektiv lösning som möjligt ligger i allas intresse.

Tidsbegränsat bygglov

  • Den 28 augisti 2017 tog miljö- och byggnadsnämnden beslut om att bevilja mark- och bygglov för uppförande av en ersättningsskola i Fågelsångsparken. Beslutet gäller ett tidsbegränsat mark- och bygglov för en ersättningsskola med ca 550 elever som ska gälla från höstterminen 2018 till och med vårterminen 2020.
  • Den 15 juni skickades ansökan om ett tidsbegränsat bygglov för en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken in till miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna. Ansökan inehöll ett justerat förslag i förhållande till den ursprungliga planen som gällde en ersättningsskola för flera skolor. Det justerade förslaget innebär att den tillfälliga ersättningsskolan kommer att vara mindre i omfattning (mindre byggnad och färre antal elever) samt användas under en kortare tidsperiod än ursprungsplanen.
  • Sollentuna kommun återtog den 15 juni 2017 sin ansökan om förhandsbesked från 2016-03-17 som avsåg ett tidsbegränsat bygglov i Fågelsångsparken. Anledingen är att ansökan om det tidsbegränsande bygglov som lämnades in 15 juni 2017 avser en mindre etablering i parken.
    Berörda skolor

Töjnaskolan

Den ursprungliga ersättningsskolan var tänkt att vara en evakueringslösning för flera skolor medan de nuvarande skolbyggnaderna rivs och nya uppförs. Nu gäller lösningen i Fågelsångsparken främst Töjnaskolans elever. Töjnaskolans förskola flyttar under byggtiden till den nya Bygatans förskola.

Alternativet att förlägga Töjnaskolans verksamhet under byggtiden för den nya skolan till ängen vid skolan har undersökts, men är inte ett lämpligt alternativ. Platsen kommer under byggtiden att vara en omfattande byggarbetsplats med buller, tunga transporter och andra säkerhetsrisker och därmed en olämplig studie- och arbetsmiljö för elever och lärare.

Gärdesskolan och Eriksbergsskolan

Gärdesskolan påverkas inte av lösningen med en ersättningsskola i Fågelsångsparken. Verksamheten evakueras till lokaler i och kring de nuvarande lokalerna i Gärdeskolan och Rudbeckskolan samt i paviljonger vid Häggviksskolan.

För att kunna tidigarelägga byggnation av nya Eriksbergskolan planerar kommunen att evakuera eleverna från Eriksbergsskolan till Tegelhagsskolans nuvarande evakuerings-paviljonger. Skulle förseningar av något skäl uppstå i byggnationen av Tegelhagsskolan som skulle påverka tidsplanen för Eriksbergsskolan, kvarstår Fågelsångsparken som ett alternativ till evakueringslösning.  

Ansökan om bygglov och startbesked

  • Den 17 november avlog Länsstyrelsen den ansökan om inhibition som inlämnats. Det betyder att förberedande markarbeten kan starta trots att det tillfälliga bygglovet är överklagat. Inhibition betyder att beslutet om tillfälligt bygglov som är överklagat får verkställas innan beslut är fattat om det överklagade ärendet. Vid årsskiftet 2017/2018 planerar kommunen att starta arbetet i Fågelsångsparken.
  • Den 28 augusti beviljade miljö- och byggnadsnämnden tillfälligt mark- och bygglov för uppförande av en ersättningsskola i Fågelsångsparken. Beslutet gäller ett tidsbegränsat mark- och bygglov för en ersättningsskola för cirka 550 elever som gäller från höstterminen 2018 till och med sommaren 2020.
  • Den 18 oktober gav miljö- och byggnadskontoret startbesked för nybyggnation av en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Ett startbesked innebär att vissa markförberedande arbeten kan påbörjas. 

Enligt ansökan ska Töjnaskolan flytta in i den nya ersättningsskolan till höstterminen 2018.

Läs mer: 
Frågor och svar
Bakgrund
Tids- och evakueringsplan för olika skolor
Töjnaskolan
Gärdesskolan
Eriksbergsskolan

Handlingar i ärdendet:
Detaljplan
Markplaneringsritning
Fasadritning F-3
Fasadritning 4-6
Fasadritning kök och matsal