Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Trafik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Utbyggnaden av Väsjön kommer att generera mer trafik på omgivande gatunät i framtiden. 

Trafiken till och från Väsjön kommer inte att uppstå från en dag till en annan, den kommer att öka successivt allteftersom Väsjön byggs ut. Tidsperspektivet ger kommunen möjlighet att jobba med trafikfrågorna ur ett långsiktigt perspektiv.

Till grund för arbetet ligger bl a en trafikanalys från 2013 och en ÅVS (åtgärdsvalstudie) för kollektivtrafik.

Biltrafik

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska bilberoendet inom Väsjön genom att planera för en attraktiv kollektivtrafik och ett tillgängligt gång- och cykelnät som alternativ till bilen. Hur trafiken från området kommer att upplevas av de kringboende beror till stor del på hur gatumiljöerna ser ut där bilarna färdas i. Breda körbanor, avsaknad av cykelbanor och smala trottoarer leder till höga hastigheter och en otrygg trafikantupplevelse. Kommunen kommer därför att jobba långsiktigt med våra gator för att styra och anpassa biltrafiken till den miljö den färdas i genom en utformning som bidrar till sänkta hastigheter, genom utbyggnad av säkra gång- och cykelbanor och 

Gång-, cykel och kollektivtrafik

För att nå målen med hållbara och klimatanpassade transportsystem är kollektivtrafikanvändandet en viktig pusselbit. Utbyggnaden kommer ske med både nya busslinjer och tätare trafik i takt med inflyttning.

Kommunen arbetar för att:

  • skapa möjligheter för en attraktiv kollektivtrafik till Väsjön som alternativ till bilen,
  • planera ett gång- och cykelnät med gena, säkra och trygga anslutningar samt bra cykelparkeringsmöjligheter vid busshållplatserna,
  • med stadsrummets utformning som verktyg för att skapa en positiv trafikmiljö.

Ett arbete pågår med att se över framtida busslinjesträckningar i Väsjön och möjligheten att skapa en attraktiv turtäthet.

Linbana mellan Väsjön och pendeltåget

För resor till och från Väsjön utreder Sollentuna kommun möjligheten för en linbana mellan Väsjön och pendeltåget.

Jämfört med andra trafiksystem är linbanor relativt kostnadseffektiva genom att de kräver liten markyta, är fria från luftföroreningar, energieffektiva och relativt tysta.

Blir linbanan verklighet skulle det innebära att du kan resa mellan Häggvik och Väsjön (via Edsvik och Rudbecksskolan) på ca 10 minuter. Turtätheten blir upp till två gånger per minut och varje gondol beräknas rymma 8-12 passagerare. Sammantaget ger det en hög kapacitet.

Tanken är att linbanan ska skapa en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik samt göra delar av kommunen mer tillgängliga och mindre beroende av personbilar.

Mer information om arbetet med att utveckla linbanan.

Publicerad: 5 april 2018