Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visonsbild över Väsjön

Visionsbild över Väsjön

Projektet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Stadsutvecklingsprojektet Väsjön drivs av Sollentuna kommun genom en egen enhet inom stadsbyggnadsavdelningen och i samarbete med Sollentuna Energi & Miljö (SEOM) samt övriga intressenter i området. Direktiv för projektet finner du längst ner på sidan.

Sollentuna är en snabbt växande kommun med ett stort behov av nya bostäder.
Redan under framtagandet av översiktsplanen 1988 har Väsjön identifierats som ett
möjligt framtida bostadsområde. I planen konstaterades att det befintliga området
behöver stora investeringar i VA-försörjningen och att en helhetssyn behövde göras
för området. År 2003 fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram
detaljplaner för Norrsätra och Södersätra med utgångpunkt att bostadsproduktionen kunde påbörjas när Norrortsleden öppnades för trafik 2008.
Därefter togs ytterligare fem beslut om omfattningen av Väsjöprojektet av plan- och
fastighetsutskottet och plan- och exploateringsutskottet (se punkt 13 Politiska
beslut). KS beslutade 2013-09-30 om ett projektdirektiv för arbetet med Väsjön.
Detta direktiv uppdateras i och med denna version.

Väsjön är uppdelat i elva delområden varav tre detaljplaner har vunnit laga kraft.
Dessa är Väsjö torg, Norrsätra verksamhetsområde och Södersätra.