Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

En illustrationsbild av delområde Norra Väsjön i Väsjön

Illustration av Norra Väsjön

Norra Väsjön

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Norra Väsjön i Edsberg.

Detaljplanen syftar till att Norra Väsjön ska utgöra en integrerad del av Väsjöområdet och där bebyggelse, gator och stråk placeras i anpassning till natur och terräng. Detaljplanen innehåller ca 700 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 lägenheter i äldreboende, ca 200 nya småhus och 5 befintliga villor. Mellan bebyggelse sparas stråk med naturmark.

Detaljplanen har bedömts kunna medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats till detaljplanen.

Samråd kring förslag till detaljplan samt miljökonsekvensutredning för Norra Väsjön skedde under sommaren/hösten 2013. Ett kompletterande samråd hölls våren 2017 för fastigheterna Törnskogen 4:43 och 4:44, där bl a ett vårdboende, seniorbostäder och lokaler med centrumändamål prövades vid Frestavägen.

Granskning

Granskning av planförslaget, miljökonsekvensbeskrivning och gatukostnadsutredning äger rum under tiden 21 maj–9 augusti, 2018.

Handlingarna och information om hur man lämnar synpunkter

 

Gatukostnadsutredning

Samtidigt som granskning för detaljplanen pågår sker granskning om förslag till gatukostnadsutredning.

Länk till gatukostnadsutredning.

Preliminär tidplan för Norra Väsjön

För att säkerställa att vägar och allmänna anläggningar hinner byggas ut kommer den fördröjda genomförandetiden för utbyggnaden av bostäderna utökas till tre år, från tidigare två år. Orsaken är att planen omfattar ett stort område, vilket kräver en relativt lång utbyggnadstid för vägar, vatten- och avloppsledningar. 

  • Granskning – kvartal 2 2018
  • Antagande – kvartal 4 2018
  • Laga kraft tidigast – kvartal 4 2018
  • Bostäder kommer att kunna börja byggas tre år efter att detaljplanen vunnit laga kraft

Det betyder att genomförande av gatu-, park- och ledningsentreprenad kan påbörjas tidigast kvartal 1 2019, under förutsättning att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Frågor angående detaljplaneförslaget besvaras på e-postadress sofie.loftenius@tengbom.se eller telefon 08-412 53 46.

Frågor angående gatukostnadsutredningen och genomförande besvaras på
e-postadress frida.ihlis@svefa.se eller telefon 010-603 86 65.