Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Norrsätra verksamhetsområdet

Norrsätra verksamhetsområde

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har tagit fram en detaljplan för ett nytt verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.

Detaljplan
Den 7 mars 2014 vann detaljplanen för Norrsätra verksamhetsområde laga kraft.  Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av mindre verksamheter i ett område mellan Frestavägen och Norrortsleden, inom norra delen av Väsjöområdet. Planen syftar även till att säkerställa de ekologiska spridningssambanden via befintlig vägport under Norrortsleden.

Preliminär tidplan
Planområdet omfattar del av fastigheten Törnskogen 3:2 som ägs av Sollentuna kommun samt fastigheterna Eldhavet 1 och Eldhavet 2 som ägs av JM Entreprenad AB. Den kommunägda marken inom planområdet omfattar totalt ca 3,2 hektar detaljplanelagd kvartersmark.

I området har JM Entreprenad har tillsammans med Sollentuna kommun påbörjat arbeten med att bygga vägar, dagvattensystem och förbereda tomter för försäljning. Arbete med att bygga ut vägar och förse området med VA och fjärrvärme beräknas pågå till och med 2019.

Markförsäljning
Kommunen har genomfört en markförsäljning i Norrsätra verksamhetsområde. Syftet är att möjliggöra en utveckling av mindre verksamheter, ex kontor, lättare industri och bilservice, i ett område mellan Frestavägen och Norrortsleden.

Den kommunägda marken inom planområdet omfattar totalt ca 3,2 hektar detaljplanelagd kvartersmark. Kommunen planerar att sälja marken tillhörandes fastigheten Törnskogen 3:2 i mindre lotter, etappvis, via anbudstävlingar. JM Entreprenad AB kommer att sälja tomter i ett senare skede.

Kommunen säljer i den första etappen en tomt som omfattar ca 3 250 kvm avsett för kontor, lättare industri och bilservice. Försäljningen har genomförts som en öppen budgivning med hjälp av fastighetsmäklare. Budgivningen är nu avslutad och kommunen håller på att ta fram ett köpeavtal.

Nästa försäljning planeras till våren.

Publicerad: 29 oktober 2018