Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

3D-modell över Tureberg

3D-modell över Tureberg, Illustration: Mentaform

Västra Tureberg utvecklas

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Västra Tureberg har området kring Malmparken börjat förändras under våren 2018. Här kommer flera byggarbeten pågå i etapper under 2018-2020, vilket innebär att störande ljud och begränsad framkomlighet kan uppstå.

Tureberg ska bli en mer trivsam och färgstark stadsmiljö med bostäder, högklassiga gång- och cykelstråk samt en levande stadspark. I området ingår bla. gamla Sollentunamässan, Malmvägen, Malmparken och kvarteret Tabellen. Ambitionen är att bebyggelsen i Västra Tureberg ska utgöra en naturlig fortsättning på den täta stadsbebyggelsen som finns/uppförs i östra delen av centrum. 

Malmparken Sollentunas framtida stadspark

Malmparken och det nya torget framför Tingsrätten kommer bli naturliga mötesplatser med möjlighet till olika aktiviteter för boende i och kring Sollentuna. Utformningen av den nya parken är till stor del resultatet av den medborgardialog som genomfördes 2016. Under medborgardialogen fick kommunen in önskemål om möjligheter till samvaro och olika aktiviteter i parken. Det kom även in önskemål om grönska och träd, fontäner, utegym, sittplatser och vikten av att parken underhålls.

Aktuellt

Juni–augusti 2018

Ett byggstängsel sätts upp kring hela Malmparken. Träd kommer att tas ned och utrustning i parken kommer att rivas. Därefter påbörjas schaktarbeten och kantstenssättning.  Vid Tusbystråket sätts en temporär trappa upp. 

Vilken del av Malmparken blir din favorit?

Med lummiga inslag av grönska och möjligheter till sol i parkens lugnare delar, spännande lekmöjligheter för barn och gott om platser för olika fysiska aktiviteter kommer Malmparken innehålla något för alla sinnen, åldrar och intressen. Vilken del i parken blir din favorit?

 • Soldäck och hängmattor
 • Grillplatser och sittplatser
 • Utegym och löparbana
 • Lekplats och vattenlek
 • Skatepark och boulebana
 • Beachvolleybollplan, basketplan, bollplan/isbana

Tidplan för arbetet:

 • Medborgardialog september 2016
 • Återkoppling medborgardialog oktnov 2016
 • Rapport från dialogen klar januari 2017
 • Programarbete under 2017
 • Byggarbetet i parken startade våren 2018
 • Parken beräknas vara klar till sommaren 2019 

Här kan du ladda ned illustrationen högupplöst. 

Frågor om arbetet

Om du har frågor om något av projekten under byggtiden är du välkommen att skicka in dessa i vårt webbformulär. Mer information hittar du även i vårt projektkontor på Hvidovrestråket 3, välkommen förbi!

Här kan du ställa frågor om byggnation i västra Tureberg. 

Malmvägen som boulevard

För att skapa en mer trivsam och levande gatumiljö längs Malmvägen har kommunledningskontoret i Sollentuna fått i uppdrag att ta fram en detaljplan i syfte att omvandla området till en boulevard. 

Ett inledande arbete med att omvandla Malmvägen till en boulevard har påbörjats. Syftet är att skapa en mera trivsam och levande gatumiljö med separata körfält uppdelade av en trädallé med cykelbanor i mitten. På så sätt får handeln längs gatan bättre möjligheter att utvecklas och det skapas ökat utrymme för möblering och uteserveringar på de breddade gångbanorna. Malmvägen kommer att anslutas direkt till Turebergsleden i samband med att byggnationen av Mässområdet påbörjas.

Traktören radhus på taken

I kvarteret Traktören vid Malmvägen kan radhus på taken bli verklighet i både södra och norra änden. Fastighetsägarna D. Carnegie AB och Sollentunahem har båda ansökt om ändring av detaljplan för att kunna bygga radhus på sina befintliga hus.

Tingsrätten

Attunda tingsrätt byggs ut och utformas till ett landmärke i Sollentuna. Bygget startade under hösten 2017 och beräknas pågå fram till 2020. I samband med att den nya Tingsrättsbyggnaden uppförs kommer även en del av Tusbystråket att byggas om.

Attunda tingsrätt byggs ut och kommer att bli en av landets största tingsrätter. Det nya huset får en yta av ca 15 000 kvm och kommer med sin utformning och höjd att utgöra ett landmärke för Sollentuna kommun. Den nya byggnaden kommer bland annat att innehålla större förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningssalar och ca 150200 nya arbetsplatser för Domstolsverket och andra hyresgäster. Större delen av kontorsytorna i huset är redan reserverade för offentliga hyresgäster men det finns fortfarande några tillgängliga ytor kvar på de översta våningarna i huset. På markplanet ska byggnaden även innehålla publika verksamheter som butiker och caféer.

Tingsrättens utbyggnad

Tingsrättens nya utbyggnad går under namnet Färgskrapan och började byggas under hösten 2017 av Skanska. Arbetsområdet har inhägnats och Skanska påbörjade markarbeten i december 2017. Under våren har Skanska påbörjat grundläggning av hus, den så kallade spontningen. Detta gör man för att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten. I och med spontningen kommer lokala gatuavstängningar ske och en del störande ljud kan uppstå. Arbetet med den så kallade grovschaktningen beräknas pågå i ett par månader och därefter börjar man med pålning av området under våren 2018.

Under byggtiden kommer trafiken på Attundagränd vara enkelriktad, från Oppegårdsstråket kommer man till Attundagränd och sedan får man ta en provisorisk väg bakom byggarbetsplatsen.

Byggnaden planeras bli klar under 2020. Skanska kommer hyra en lokal av fastighetsägaren Trifam Fastigheter i intilliggande byggnad för sitt platskontor, för att minska antalet byggbodar i anslutning till byggområdet. Under hela byggtiden kan en del störande arbeten och ljud förekomma.

Mässområdet

Arbetet med att ändra detaljplanen för gamla Mässan pågår. Under december 2017- mars 2018 genomförde kommunen en markanvisningstävling för ett nytt kvarter i området. Ett vinnande bidrag har nu valts ut.

Innan jul gick kommunen ut med en markanvisningstävling för ett kvarter i f.d. mässområdet, centrala Sollentuna. De nya kvarteren inom mässområdet innehåller totalt ca 600 bostäder, handel, kontor och andra verksamheter. Tävlingen avslutades 15 mars och kommunen har nu valt ut ett vinnande bidrag. 

Det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen

Mässområdet ersätts av nya kvarter

Arbetet med att ändra detaljplanen för gamla Mässområdet pågår. Syftet är att skapa förutsättningar för utbyggnad av en levande stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur. Inom området mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen, ”Servicehuset” och järnvägen, ska befintliga mässhallar ersättas med nya kvarter som ska innehålla främst bostäder och kontor. I husens bottenvåningar kommer det att finnas lokaler för handel och annan service, som bidrar till en levande gatumiljö.

Malmvägen ska förlängas till Turebergsleden, och Turebergsleden byggs om till en alléplanterad stadsgata. Avsikten är att gator och torg inom området ska utformas till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom området.

Detaljplanen klar 2018

Arbetet har inletts med framtagande av övergripande strukturskisser. Under 2017 togs samrådshandlingar fram och samråd pågick mellan 2017-12-20 och 2018-02-12. En slutgiltig detaljplan beräknas vara färdig under 2018. Utbyggnaden kommer därefter att sträcka sig över ett antal år.