Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Mark & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

På uppdrag av kommunen har konsultföretagen ÅF respektive Ramböll under 2013–2015 genomfört utredningar av föroreningssituationen inom delområdena Rökeriet och Väsjö torg.

Bakgrunden till utredningarna är att det ska byggas bostäder i området inför detta behöver man göra mark- och grundvattenutredningar för att titta på förekomst av föroreningar och eventuell spridning.

Rapporterna blev klara i början av juni 2015 och en utförligare sammanfattning finns bland dokumenten nedan. Resultaten visar att föroreningar förekommer, men varken på nivåer som är hälsofarliga eller omöjlig att åtgärda inför den planerade markanvändningen. Förutom att undersöka vilka föroreningar som finns i marken har utredningarna tittat på risken för eventuell spridning av föroreningar med grundvatten och ytvatten från Rökeriet till kringliggande områden.

För att bedöma risken för negativa effekter på människors hälsa och/eller miljön har Naturvårdsverkets riktvärdesmodell använts. Riktvärdesmodellen har i enlighet med Naturvårdsverkets råd anpassats till förhållandena på platsen och till den framtida markanvändningen av området.

Delområde Rökeriet

I den del av delområde Rökeriet, där en större parkering planeras, har genomförda analyser visat på markföroreningar. Därför har en marksanering genomförts blivit klar 2018. 

Eftersom grundvattentransport är begränsad inom området har dock spridningen av föroreningar till kringliggande områden varit begränsad. Varken ytvatten- eller grundvattenprover som genomförts har tytt på att det förekommit någon spridning från Rökeriet till det planerade skolområdet. Genom saneringen som gjorts har även risken för spridning till de intilliggande bostäder som planeras eliminerats.

Delområde Väsjö torg

I Väsjö torg (detaljplaneområde Väsjön mellersta) kommer flera bostadskvarter att byggas. Området har tidigare använts för tippning av jord och stenmassor. Inspektioner har visat att området också delvis använts för deponering av industri- och byggavfall. Markundersökningen visar att marken består av fyllnadsmaterial mellan 1–4 m och under det ligger i huvudsak gyttjelera. Fyllnadsmaterialet har huvudsakligen bestått av stenblock, byggnadsmaterial, sand, grus och lera i olika grad. I några punkter har rester av tegel och asfalt observerats.

Provtagningar och analys av prover har genomförts från fyllnadsmaterialet, grundvatten och ett ytvattenprov. Grundvattenproverna togs i samma borrhål som markproverna för att klarlägga om det kan finnas en föroreningsspridning från ovanliggande fyllnadsmaterial till grundvattnet. 

De platsspecifika riktvärdena är framtagna med en säkerhetsmarginal eftersom att man i modellen medvetet överskattat storleken på det område som är förorenat. Föroreningarna har påträffats i enstaka punkter men Ramböll antar i modellen för de platsspecifika riktvärden att de förekommer över ett större område än vad modellen tar hänsyn till vid beräkning av riktvärden för KM (känslig markanvändning).

Undersökningar av mark har visat att förorening av metaller förekommer i enstaka punkter i fyllnadsmassorna. Ingen representativ halt beräknad för metaller överskrider dock de platsspecifika riktvärdena. Inte heller resultatet från den här undersökningen av grundvatten och ytvatten tyder på någon spridning av föroreningar från Rökeriet till Väsjön.

Här kan du få information om vårt miljöarbete i sjön Väsjön

Publicerad: 16 januari 2019