Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vad innebär en överenskommelse om släntintrång?

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I detaljplanen redovisas de områden som behövs för körbanor, trottoarer och cykelbanor som allmän platsmark.

I de fall som allmän platsmark inkräktar på tidigare tomtmark görs en fastighetsreglering.

Den mark som behövs intill den allmänna platsmarken, dvs för att anordna t ex diken och slänter, redovisades inte som allmän platsmark utan som privat tomtmark. Anledningen är helt enkelt att dessa ytor efter gatornas färdigställande kan disponeras av angränsande fastigheter som tomtmark.

Genom utbyggnaden i Väsjön berörs vissa fastighetsägare av att slänter behöver anläggas inne på privat tomtmark.

De fastighetsägare som berörs av släntintrång kontaktas och ombeds underteckna ett servitutsgodkännande av att slänten anläggs inne på privat tomtmark. Ingen ersättning bedöms utgå för intrånget då marken fortsättningsvis kan disponeras efter gatans färdigställande.

Den färdiga slänten kommer att gräsbesås. Inom släntområdet kan fastighetsägaren även plantera växter och uppföra staket om så önskas. Fastighetsägarens åtgärder inom området får dock inte ändra utformningen eller höjden på slänten så att gatan riskerar att skadas. Skulle ni vilja utföra åtgärder som ändrar slänten ska detta samrådas med kommunens trafik- och fastighetskontor som ansvarar för drift och underhåll av gatorna.

Innan gatubyggnationerna påbörjas kommer kommunens entreprenör att skicka ut information till samtliga berörda fastighetsägare om aktuell tidplan. Det ger er möjlighet att flytta eventuella växter inom det berörda området som ni önskar behålla.

Publicerad: 24 augusti 2018