Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sjön Väsjön

Sjön Väsjön

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I samband med utvecklingen av Väsjöområdet planerar Sollentuna kommun att genomföra ett antal åtgärder som bland annat syftar till att restaurera Väsjön med kringliggande vattendrag samt öka tillgängligheten till strand- och vattenområdet.

Aktuellt

Sollentuna kommun fick i maj förlängt tillstånd hos mark- och miljödomstolen för restaurering av sjön Väsjön och närbelägna vattendrag. Det nya tillståndet gäller till och med hösten 2023.

En pågående miljöinventering visar att sjön Väsjön är mindre förorenad än de flesta jämförbara sjöar. Genom att studera föroreningshalter i fisk kan man få en god uppfattning om hur förorenad en sjö är. En sådan undersökning av abborre har gjorts i sjön och resultatet visar på låga halter i fisken. Om du vill veta mer om detta, se dokumentet längst ner på denna sida.

Carl Stolpe är delprojektledare för restaureringen av sjön. Kontakta gärna Carl om du vill ha information och har frågor: carl.stolpe@waade.se,
tel 073-731 43 83

 

Bakgrund

Syftet med restaureringen av sjön Väsjön är att skapa klarare vattenytor och bättre levnadsmiljöer för de sällsynta växtarter som finns i sjön, bl a uddnate och uddslinke.

De planerade verksamheterna för Väsjön kräver tillstånd enligt miljöbalken och syftar bland annat till att förhindra att Väsjön växer igen, att skapa en strandpromenad och att reglera vattennivån i sjön. Även upprustning av det Blågröna stråket längs Snuggabäcken och Väsjöån ingår i detta arbete.

Kommunen har genomfört två samråd kring restaureringen, det första under våren 2010. Efter det första samrådet tillkom nya idéer och metoder och därför hölls ett andra samråd under tiden 23 maj–13 juni 2011. 

I och med ett beslut som fattades  av Mark- och miljödomstolen den 19 november år 2013 fick Sollentuna kommun tillstånd att restaurera Väsjön. Tillståndet har nu förlängts fram till 19 november 2023.

 

Följande vattenarbeten planeras:

  • Rensning av stranden från vass och träd vid Väsjö torg. Längs med kanten kommer bryggor och gångstråk att anläggas.
  • Avlägsnande av en del näckrosor och andra flytbladsväxter för att öka klarytorna.
  • Minska övergödningen och igenväxningen genom muddring av västra delen av sjön.
  • En fördämning anläggs vid sjöns utlopp i syfte att reglera vattennivån.
  • Förflyttning av några vass-öar från den västra delen av sjön, till den östra delen, för att gynna fågellivet. Inget nytt material tillförs sjön men genom flytten av vassen kan ett skyddat område för både fisk och fågel skapas som kan gynna den biologiska mångfalden.
  • Rensning av Väsjöån nedströms för att öka flödeskapaciteten. 
  • Ändring av Snuggabäckens lopp från Norrortsleden ner till Väsjön.     

Ett underlag inför muddringen togs fram i samband med tillståndsansökan. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en muddringsplan. Planen måste godkännas av länsstyrelsen innan muddringen av sjöns västra delar kan ta vid. Preliminära analyser som gjort av sedimentet på sjöns botten visar på låga halter av metaller och miljögifter vilket gör att sedimentet kan komma att återvändas inom projektet Väsjön .

Frågor och svar

Publicerad: 28 augusti 2018