Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

En illustrationsbild av delområde Norra Väsjön i Väsjön

Illustration av Norra Väsjön

Norra Väsjön

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Norra Väsjön i Edsberg.

Detaljplanen syftar till att Norra Väsjön ska utgöra en integrerad del av Väsjöområdet och där bebyggelse, gator och stråk placeras i anpassning till natur och terräng. Detaljplanen innehåller ca 700 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 lägenheter i äldreboende, ca 200 nya småhus och 5 befintliga villor. Mellan bebyggelse sparas stråk med naturmark.

Detaljplanen har bedömts kunna medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats till detaljplanen.

Samråd kring förslag till detaljplan samt miljökonsekvensutredning för Norra Väsjön skedde under sommaren/hösten 2013. Ett kompletterande samråd hölls våren 2017 för fastigheterna Törnskogen 4:43 och 4:44, där bl a ett vårdboende, seniorbostäder och lokaler med centrumändamål prövades vid Frestavägen.

Granskning av planförslaget, miljökonsekvensbeskrivning och gatukostnadsutredning ägde rum under tiden 21 maj–9 augusti, 2018.

Inkomna synpunkter sedan granskningen har resulterat i förtydliganden och mindre förändringar i detaljplaneförslaget. Underrättelse om ändringar efter granskning har ägt rum under tiden 2019-03-29 - 2019-04-15.

Här finns planhandlingar och utredningar

 

Gatukostnadsutredning

Samtidigt som granskning för detaljplanen pågick, skedde granskning om förslag till gatukostnadsutredning.

Länk till gatukostnadsutredning.

Preliminär tidplan för Norra Väsjön

Flera av byggaktörerna har meddelat att de inte kommer att skriva på exploateringsavtalen i dess nuvarande utformning, bland annat för att kostnaderna är för höga. Detaljplanen kan därmed inte godkännas eller antas enligt planerad tidplan. Olika alternativ för att gå vidare med planläggningen/antagande av detaljplanen kommer nu att undersökas.

Frågor angående detaljplaneförslaget besvaras på e-postadress sofie.loftenius@tengbom.se eller telefon 08-412 53 46.

Frågor angående gatukostnadsutredningen och genomförande besvaras på
e-postadress frida.ihlis@svefa.se eller telefon 010-603 86 65.

Publicerad: 29 maj 2019

Undersidor Väsjön Norra