Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sportfältet och Södra Väsjön

Södra Väsjön och Sportfältet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I februari 2019 vann detaljplanen för Södra Väsjön, inklusive en del av Sportfältet och Edsbergs allé laga kraft. Genom detta så har fyra detaljplaner av Väsjöns totalt elva vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande bebyggelse som förbinder Väsjön och Edsberg med kvarter, torg, parker och den nya Edsbergs allé.

Samråd för planen genomfördes våren 2017 och under hösten 2017 bearbetades planhandlingarna och planförslaget var utställt för granskning under våren 2018.

Den 14 juni 2018 antog kommunfullmäktige detaljplanen, som vann laga kraft i februari 2019 och möjliggör byggandet av 750 bostäder mellan Väsjö torg och Sportfältet.

Detaljplan Södra Väsjön

 

Sportfältet - idrottsdelen

I söder gränsar området till planområdet Sportfältet. Planområdet ingick tidigare som en del i programmet för Södra Väsjön och Edsbergs Sportfält men bröts ut till en egen planetapp efter programsamrådet.

Syftet med detaljplanen för Sportfältet är att skapa förutsättningar för att flytta befintliga idrottsanläggningar som ligger på Sportfältet idag till ett nytt läge i den södra delen av fältet. Genom att flytta och samordna idrottsanläggningarna till ett eget område söder om

Sportfältet frigörs ytor på Sportfältet som kan nyttjas av en bredare publik än bara idrott. Några av idrottsanläggningarna måste flyttas för att möjliggöra för den planerade bebyggelsen inom Södra Väsjön.

Detaljplan Sportfältet/idrottsdelen

Utvecklingen från 2011 till 2017

Genom åren har det tagits fram ett antal skisser och förslag på hur Södra Väsjön kan utvecklas som en del av Edsberg och Väsjöområdet. I de tidigare förslagen gick den nya gatan Edsbergs allé, rakt över det öppna fältet. Den planerade bebyggelsen utefter Edsbergs allé var relativt storskalig och tog, tillsammans med planerade idrottsanläggningar, i anspråk större delen av de öppna friytorna, det som idag utgör Sportfältet.

Dialog i Edsberg

För att lyssna in vad de boende och de verksamma i Edsberg tyckte om Sportfältets framtida utveckling anordnade politiker och tjänstemän i Sollentuna kommun en utställning i Edsberg våren 2011. På utställningen fanns det möjlighet att prata med politiker och tjänstemän och det fanns även möjlighet att svara på en enkät om utvecklingen av Sportfältet. Utställningen besöktes av ca 500 besökare. Utställningen i Edsberg resulterade i att politikerna i plan- och exploateringsutskottet fattade beslut om nya direktiv som inriktning för den fortsatta planeringen.

Planprogram 2013

De nya direktiven innebar förändringar och omtag i viktiga strukturella frågor vilket gjorde att kommunen valde att hantera dessa frågor i ett nytt planprogram för Södra Väsjöområdet och Edsbergs Sportfält. I det nya programmet för Södra Väsjön och Sportfältet har den föreslagna bebyggelsen anpassats i skala och struktur till de funktioner och kvaliteter som finns i området idag. Ambitionen har varit att bevara stora delar av Sportfältet som ett öppet aktivitetsfält och att den tillkommande bebyggelsen ska kunna addera nya värden till platsen i form nya funktioner, ökad trygghet, ökad tillgänglighet, bättre service och mer liv och rörelse under dygnet.

Planprogrammet var ute på samråd under våren 2013 och ligger, till stora delar, till grund för aktuellt planförslag.

 

Barn och ungdomar

Läs mer om vårt arbete med barnperspektiv och dialog med föreningar i Edsberg.

 

 

Publicerad: 26 februari 2019