Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilden föreställer ett modellhus och planritningar för att illustrera detaljplaneprocessen.

Vad är en detaljplan?

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Det är ett dokument som fastlägger hur mark får användas, vad som får byggas på marken samt utformningen av byggnader och mark. Ändringar i detaljplaner beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Det är en juridiskt bindande handling som reglerar hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därmed om vad som får och inte får göras inom planområdet. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. I Sollentuna kommun är det antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som beslutar att anta en detaljplan.  

Ändringar i detaljplaner beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. I Sollentuna omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan. Den äldsta detaljplanen upprättades år 1927. Eftersom byggnadslagstiftningen har ändrats under åren, varierar detaljplanernas innehåll och omfattning.

Du som vill förvärva eller att bebygga en fastighet ska alltid kontakta miljö- och byggnadskontoret, där alla detaljplaner är tillgängliga, och be om den planinformation som finns. Du behöver denna som underlag när du planerar för t ex en tillbyggnad och ska upprätta bygglovshandlingar.

En detaljplan ska upprättas för att pröva markens lämplighet för bebyggelse. Det kan handla om enstaka ny byggnad, sammanhållen ny bebyggelse eller om ändrad användning av befintlig bebyggelse. Normalt planförfarande för en fastighet tar cirka ett år att genomföra.