Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild som visar den tänkta bebyggelsen i gamla mässområdet.

Visionsbild framtagen av Tovatt Architects and planners

Nu säljer vi mark i mässområdet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Höga ambitioner? Delta i vår markanvisningstävling i f.d. mässområdet i centrala Sollentuna! Tävlingen omfattar ett nytt kvarter och landmärke i attraktivt läge innehållandes bostäder och lokaler.

Sollentuna kommun bjuder in till en markanvisningstävling för ett helt nytt kvarter i centrala Sollentuna. Kommunen önskar nu en aktiv byggaktör som med egen drivkraft kan medverka i detaljplanens och utbyggnadens genomförande. Detaljplanen för mässområdet är ute på samråd fram till 12 februari, här kan du ta del av samrådshandlingarna.

Anvisningsområdet (”kvarter 2A”) ligger i mitten på bilden ovan och bedöms kunna innehålla ca 150-200 lägenheter i kombination med en förskola och kommersiella lokaler i bottenvåningen. Stor vikt kommer läggas vid förslagets gestaltning i tävlingen.

Attraktivt läge i centrala Sollentuna

Mässområdet är beläget i Tureberg i centrala Sollentuna. Den gamla, ikoniska mässbyggnaden har rivits och detaljplaneläggning pågår för i huvudsak bostadsändamål. Plansamråd för mässan pågår  fram till  12 februari 2018. 

De nya kvarteren inom mässområdet innehåller totalt ca 600 bostäder och ca 15 000 kvadratmeter lokaler för handel, kontor och andra verksamheter. På utvalda platser inom området föreslås högre byggnader, ett bostadshus på vardera sidan om Malmvägens förlängning, och ett ”multifunktionshus” invid järnvägen. Turebergsleden byggs om och omvandlas från trafikled till alléplanterad stadsgata men behåller sin funktion som huvudgata.

Tävlingen

Anbud ska vara kommunen tillhanda senast den 15 mars 2018 kl. 16:00. I markanvisningstävlingen tävlas det om gestaltning i kombination med ett prisanbud uttryckt i kr/m² ljus BTA bostäder. Kommunen kommer att teckna markanvisningsavtal med den byggaktör som vinner. Byggaktören får senare möjlighet att köpa marken efter beviljat bygglov. Anvisningar och förutsättningar för deltagande i tävlingen finns mer utförligt beskrivet i tävlingsunderlag och bilagor på denna sida. 

Frågor och Svar

Frågor kan ställas löpande under tävlingsperioden. Frågor får endast skickas skriftligt via e-post till: ks@sollentuna.se. Ange i ämnesraden: "Markanvisningstävling Mässan Dnr 2017/0718 KS. 236".

Sista dag för att ställa frågor är den 2 mars 2018. Frågor och svar kommer att publiceras löpande på denna sida t.o.m. 9 mars 2018.