Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild som visar den tänkta bebyggelsen i gamla mässområdet.

Visionsbild som föreställer de nya kvarteren i mässområdet. Framtagen av Tovatt Architects and planners

Nu säljer vi mark i mässområdet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Höga ambitioner? Under december - mars genomförde kommunen en markanvisningstävling i f.d. mässområdet i centrala Sollentuna. De anbud som har lämnats in ska nu utvärderas av kommunens jury.

Sollentuna kommun har genomfört en markanvisningstävling för ett helt nytt kvarter i centrala Sollentuna. Kommunen önskar en aktiv byggaktör som med egen drivkraft kan medverka i detaljplanens och utbyggnadens genomförande. Detaljplanen för mässområdet låg ute på samråd  till 12 februari 2018, här kan du ta del av samrådshandlingarna.

Attraktivt läge i centrala Sollentuna

Mässområdet är beläget i Tureberg i centrala Sollentuna. Den gamla, ikoniska mässbyggnaden har rivits och detaljplaneläggning pågår för i huvudsak bostadsändamål. De nya kvarteren inom mässområdet innehåller totalt ca 600 bostäder och ca 15 000 kvadratmeter lokaler för handel, kontor och andra verksamheter.

På utvalda platser inom området föreslås högre byggnader, ett bostadshus på vardera sidan om Malmvägens förlängning, och ett ”multifunktionshus” invid järnvägen. Turebergsleden byggs om och omvandlas från trafikled till alléplanterad stadsgata men behåller sin funktion som huvudgata.

Anvisningsområdet för tävlingen  (”kvarter 2A”) ligger i mitten på bilden ovan och bedöms kunna innehålla ca 150-200 lägenheter i kombination med en förskola och kommersiella lokaler i bottenvåningen. Stor vikt kommer läggas vid förslagets gestaltning i tävlingen.

Tävlingen

För att delta i tävlingen behövde anbud lämnas till  kommunen senast den 15 mars 2018 kl. 16:00. I markanvisningstävlingen tävlas det om gestaltning i kombination med ett prisanbud uttryckt i kr/m² ljus BTA bostäder. Kommunen kommer att teckna markanvisningsavtal med den byggaktör som vinner. Byggaktören får senare möjlighet att köpa marken efter beviljat bygglov.

Anvisningar och förutsättningar för deltagande i tävlingen finns mer utförligt beskrivet i tävlingsunderlag och bilagor på denna sida. De anbud som har kommit in ska nu utvärderas av kommunens jury.

När utvärderingen är klar och det vinnande tävlingsförslaget har utsetts kommer kommunen kontakta den byggaktör som vunnit. Vinnaren erbjuds då att teckna markanvisningsavtal i enlighet med inlämnat tävlingsförslag, upplägget bekräftas slutligen genom att markanvisningsavtalet godkänns i Sollentunas kommunfullmäktige.

Resultatet kommer att kommuniceras till anbudsgivare via e-post samt publiceras på denna sida efter att markanvisningsavtalet har godkänts politiskt.

Preliminärt beräknas markanvisningsavtal kunna tecknas med vinnaren till sommaren 2018.  

Frågor och Svar

Frågor kunde ställas löpande under tävlingsperioden fram till den 2 mars 2018. 

Inkomna frågor

Fråga: Måste hela kvarteret vara färdigställt inom tre år från tidpunkt för tillträdet för att undvika vite eller går det att dela upp i tex två etapper och bara den första är etappen är färdigställd?

Svar: Kommunen kan acceptera en lösning där kvarteret delas in i etapper. I sådana fall ska minst hälften av bostäderna färdigställas inom 3 år från tidpunkten för tillträde. Resterande bostäder ska färdigställas inom 5 år från tidpunkten för tillträde.

Fråga: Finns det någon övre maxgräns för vitesbeloppet för färdigställandet?

Svar: Nej

Fråga: Hur kommer vitesbeloppet för byggstart se ut, kommer de ha någon maxgräns?

Svar: Något förslag till köpe- och exploateringsavtal finns ej framtaget utan kommer att tas fram genom förhandling med vinnande byggaktör i ett senare skede, nära byggstart. Något förslag till ett ev. sådant vitesbelopp finns därför ej framtaget. I första hand regleras tidpunkt för byggstart genom ett villkor i köpe- och exploateringsavtal, d.v.s. uppfylls inte det villkoret kan köpet gå åter.  

Fråga: Avseende ”Markanvisning Mässan”, PDF, s18, punkten 6.2.3 Tävlingsförslaget, ”Om tävlingsförslaget i något avseende…”. Vi läser avsnittet så att det medvetet går att göra en friare tolkning av planen, att föreslå avvikelser från samrådsförslagets planbestämmelser och ändå vara med att tävla. Stämmer det?

Svar: Det stämmer, men observera vad som anges i första stycket under rubrik 5.5 ”Planförutsättningar med mera”, på sidan 13:

”Detaljplanens bestämmelser (enligt samrådsförslaget) för kvarteret ska utgöra underlag för tävlingsförslagen, men mindre avvikelser i de olika byggnadskropparnas utbredning får föreslås, under förutsättning att avvikelserna inte påverkar omgivningen på ett påtagligt sätt.”

 Fråga: Förstår vi rätt att tävlingen ska bedömas anonymt? Ska t.ex. planscher och något av formulären eller kuverten ha ett motto på sig?

Svar: Tävlingen bedöms inte anonymt. Däremot har jurygruppen ingen kännedom om prisanbud vid utvärdering av gestaltning.

Fråga: Har vi tolkat det rätt att ingen hänsyn i juryarbetet eller prisbedömningen tas till antalet m2 ljus BTA utan endast till kr/m2 ljus BTA Bostäder?

Svar: Utvärdering av prisanbud sker endast baserat på kr/m2 ljus BTA Bostäder. Utvärderingen av gestaltningen utgår från kriterierna på s. 20 i tävlingsinbjudan och förslagen förväntas uppfylla kommunens ambitioner för gestaltning som beskrivs på s. 12. Kommunen tror att anbudsgivare sannolikt väljer att utnyttja byggrätten enligt detaljplaneförslaget. Kommunen förbehåller sig dock fri prövningsrätt av anbuden samt rätten att förkasta samtliga inkomna anbud, vilket skulle kunna ske om kommunen inte får in något anbud som bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt för kommunen.

Fråga: Finns det info om vilka som kommer att ingå i juryarbetet?

Svar: Juryns sammansättning är inte definitivt bestämd. Normalt i kommunens tävlingar ingår följande kompetenser i juryn: stadsarkitekt samt representanter från planenhet, exploateringsenhet och bygglovsenhet.

Fråga: Finns det möjlighet att ta del av de digitala underlaget för de vita 3D-modellerna för hela detaljplanerområdet?

Svar: Ja. P.g.a. filernas storlek kan vi inte ladda upp dem på hemsidan men maila ert önskemål om att få 3D-modellen till ks@sollentuna.se (Ange i ämnesraden: "Markanvisningstävling Mässan Dnr 2017/0718 KS. 236") så skickar vi över dem.

Fråga: Det står inte vad förskolan genererar för parkeringsbehov. Vad ska man räkna med, eller är tanken att det löses på gatumark?

Svar: Ni kan räkna med att ingen personalparkering behövs inom kvartersmark (d.v.s. i garage). Förskolans behov av angöring kommer att studeras i kommande detaljplanearbete och projektering. Det behöver lösas inom allmän platsmark.

Fråga: Vår bildmakare har svårt att använda modellfilen över mässområdet. Finns det någon möjlighet att få den exporterad i ett annat format? Han menar att ytorna (mesh) är optimerade på något sätt så att ytorna blir korrupta.

 Svar: En uppdaterad 3D-modell (daterad 180227) finns att ta del av. Maila ert önskemål om att få 3D-modellen till ks@sollentuna.se (Ange i ämnesraden: "Markanvisningstävling Mässan Dnr 2017/0718 KS. 236") så skickar vi över den.

Fråga: Har ni 3D-modellen i Sketchup-format också? Där mark och hus ligger separerade i grupper?

Svar: Vi har 3D-modellen i dwg-format och det ska gå att importera till Sketchup.

Fråga: Kan ett tävlingsförslag föreslå flera tillkommande våningar – och därmed också ett avsteg i höjd på mer än några enstaka meter - jämfört med samrådsförslaget, eller tolkas det som mer än ” mindre avvikelser”?

Svar: Kommunen tolkar det som mer än en mindre avvikelse.

Fråga: Med avseende på föregående fråga; ifall ett förslag bedöms ha mer än ”mindre avvikelser” kommer det att medföra att förslaget inte accepteras i sin helhet?

Svar: Planförslagets bestämmelser avseende höjd ska utgöra underlag för förslagen enligt punkt 5.5 i tävlingsinbjudan. De mindre avvikelser som avses i punkt 5.5. avser byggnaders utbredning i plan. Kommunen förbehåller sig dock fri prövningsrätt av förslagen enligt punkt 6.2.3 i tävlingsinbjudan.

Fråga: Är det ok och jobba med en upphöjd gård med garage under i tävlingen?

Svar: Det är ok under förutsättning att förslaget uppfyller övriga krav i tävlingen.

Fråga: Går det att exportera filen med 3D-modellen till ett annat format, som obj, 3ds eller något liknande? Vore också intressant och veta i vilket program modellen är gjord? 

Svar: Filen finns nu tillgänglig i Obj-format (daterad 180301). Maila önskemål om att få 3D-modellen till ks@sollentuna.se (Ange i ämnesraden: "Markanvisningstävling Mässan Dnr 2017/0718 KS. 236") så skickar vi över den. Modellen är sammanställd i Rhino men husmodellerna kommer ursprungligen från olika program.