Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tre ungdomar som fotar sig med sin mobil på Malmvägen

Sollentunas nya översiktsplan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Inger Mattsson

Projektledare miljö och klimat

08-579 219 33

Lars Keski-Seppälä

Projektchef

Turebergs Torg 1

08-579 215 39

Hur kan vi utveckla kommunen så att det blir så bra som möjligt för alla? För att utvecklingen ska bli hållbar gäller det att ha en bra plan! Därför arbetar vi nu med att uppdatera vår översiktsplan.

Nu reviderar Sollentuna kommun sin översiktsplan, det är en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra.

En översiktsplan:

  • Visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning
  • Visar hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Fungerar som ett stöd i arbetet med områdesplaner, detaljplaner och bygglov.
  • Är underlag för dialogen mellan kommunen, dess grannar och med staten.
  • Är en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra.

Bakgrund

Enligt Plan- och bygglagen måste alla kommuner ha en översiktsplan. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod besluta om en översiktsplan är aktuell eller om den behöver revideras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men har genom sin vägledande funktion för planeringen, en central roll för utvecklingen av kommunen.

Sollentunas förutsättningar har förändrats. Därför håller vi nu på med en ny översiktsplan. Kommunen möter t.ex. en större befolkningsökning än vad som tidigare prognostiserats samtidigt som utmaningarna för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare. Mer fokus ligger på hur vi ska förbättra våra vatten och utveckla grönytor i bebyggelsen. 

Aktualitetsförklaring av befintlig översiktsplan

Den nya översiktsplanen låg ute på samråd 15 september - 31 oktober 2017, samrådsperioden förlängdes sedan till 28 februari 2018. Under denna period fick vi in många viktiga synpunkter från olika remissinstanser, och dessa behöver vi omhänderta i vårt fortsatta arbete. De justeringar som krävs  innebär att den nya översiktsplanen inte kan bli färdig under mandatperioden 2014-2018. 

För att ha en aktuell översiktsplan under kommande mandatperiod har översiktsplanen från 2012 aktualitetsförklarats 2018 och är gällande under tiden vi arbetar vidare med en ny översiktsplan. I aktualitetsförklaringen ligger ett förtydligande kring vilka delar som inte längre gäller i planen. Det är sådant som skulle kunna leda till felaktiga beslut för bygglovsärenden och detaljplaner i nuvarande översiktsplan som i första hand har strukits.

Underlagsmaterial

På denna sida hittar du förutom det nya förslaget till översiktsplan även länkar till olika styrdokument och rapporter som har legat till underlag för innehållet i översiktsplanen.