Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Några exempel på extra anpassningar: 

 • extra tydliga instruktioner
 • stöd att sätta igång arbetet
 • hjälp att förstå texter
 • digital teknik med anpassade programvaror
 • enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen, Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Några exempel på särskilt stöd:

 • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • enskild undervisning
 • anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av
 • reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad studiegång men kopplat till kurser
 • reducering av nationellt program i gymnasiesärskolan.

Åtgärdsprogram

Efter att utredning är gjord fattar rektorn, eller den i personalen som rektorn har delegerat ansvaret till, ett beslut om huruvida eleven behöver särskilt stöd. I de fall som utredningen visar att behovet av stöd kan tillgodoses genom extra anpassningar utarbetas inget åtgärdsprogram. Ett beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram ska dokumenteras skriftligt. Är du inte nöjd med beslutet gällande åtgärdsprogram kan du överklaga det.

Särskilda undervisningsgrupper

Elevens bästa ska avgöra placering i särskilda undervisningsgrupper. Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stort stödbehov. Men att använda särskilda undervisningsgrupper kräver noggranna avvägningar. Till de här verksamheterna finns ett särskilt ansökningsförfarande. För ytterligare information, ta kontakt med barn- och utbildningskontoret - Stöd och utveckling.

Brageskolans språkklasser 1-9

För barn med grava tal- och språkstörningar

Utbildning Silverdal

För elever inom autismspektrat, åk 4-9

Mimer/Kärrdalsskolan

För elever med beteendeproblematik, åk 1-5

Fenix/Runbacka skolor

För elever med beteendeproblematik, åk 6-9

Rhklasser/Sollentuna International School

För elever med rörelsenedsättning, F-åk 9