Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolorna har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Grundskolan har en samlad elevhälsa där eleven möter skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Här har eleverna tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Medicinsk elevhälsa

Den medicinska insatsen utförs av skolsköterska och skolläkare som erbjuder t ex allmänna hälsokontroller. Hit kan eleverna också vända sig för enklare sjukvårdsinsatser. 

Elev och vårdnadshavare kontaktas vid behov, till exempel vid olycksfall, hög frånvaro eller för ett samtal om något som eleven sökt skolsköterskan för. Såväl skolsköterska som skolläkare har, enligt offentlighets- och sekretesslagen, tystnadsplikt.

Har du frågor eller önskar prata om något som rör ditt barn, kontakta skolsköterskan på ditt barns skola. Tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Fysisk aktivitet på recept

Skolsköterskorna i Sollentuna kan skriva ut rörelse och motion på recept till elever i skolan. Det erbjuds elever som har ohälsa eller risk för ohälsa och som behöver motiveras och uppmuntras till en ökad fysisk aktivitet. Receptet kan bestå av promenad 30 minuter tre gånger i veckan, att cykla till skolan eller att delta i gruppträning. I FaR är själva motionsaktiviteten en del av ett sammanhang som inkluderar samtal för både elev och föräldrar med skolsköterska, skolläkare och eventuellt dietist. För gruppträning för elever mellan 8 och 13 år samarbetar Sollentuna kommun med föreningar i Sollentuna. Utvecklingsarbetet  sker i samarbete med Stockholms läns landsting, Gymnastik och idrottshögskolan och Stockholmsidrotten

Psykologisk elevhälsa

Den psykologiska insatsen utförs av skolpsykolog. I Sollentuna arbetar skolpsykologerna som ett stöd  i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsan. På rektors uppdrag kan skolpsykologen genomföra observationer, utredningar och ge handledning  till skolans personal. I Sollentuna är skolpsykologerna anställda vid barn- och utbildningskontoret och tillhör ett skolområde med ett antal skolor.

Psykosocial elevhälsa

Den psykosociala insatsen utförs vanligen av skolkuratorer. I Sollentuna är skolkurator anställd på respektive skola. Även skolkurator är ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolkurator kan genomföra samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. Skolkurator kan kontaktas via respektive skola.

Specialpedagogisk elevhälsa

Elevhälsan erbjuder även specialpedagogiska insatser,  t ex  via speciallärare och specialpedagoger. Personal med specialpedagogisk kompetens kan, tillsammans med övriga elevhälsan, på ett tidigt stadium möta eleven i skolsvårigheter och underlätta för eleven i skolan. 

I Sollentuna är speciallärare och specialpedagoger anställda på respektive skola. De utgör ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och kan kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön samt elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar.  Speciallärare respektive specialpedagoger kan kontaktas via respektive skola.

Anpassningar och särskilt stöd

Socialkontorets stöd till barn och unga

SPARK

Några högstadieskolor har infört pulshöjande fysisk aktivitet - SPARK. I en utvärdering uttrycker eleverna att de mår bättre och har lättare att koncentrera sig på lektionerna efter pulspassen, Vissa av skolorna har också infört "brain-brakes" som är korta koordinationsövningar som bryter lektioner och gör att eleverna blir mer fokuserade. 

SPARK utvecklades av en högstadieskola i USA (Naperville High school) under 1990-talet (Ratey 2008). Forskning visar att pass med fysisk aktivitet under 20 minuter på minst 65% av maxpuls innan en teorikrävande lektion befrämjar inlärning, om det upprepas under 10-12 veckor.

Publicerad: 26 mars 2019