Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elevhälsa

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Grundskolan har en samlad elevhälsa där eleven möter skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Här har eleverna tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Medicinsk elevhälsa

Den medicinska insatsen utförs av skolsköterska och skolläkare som erbjuder t ex allmänna hälsokontroller. Hit kan eleverna också vända sig för enklare sjukvårdsinsatser. 

Elev och vårdnadshavare kontaktas vid behov, till exempel vid olycksfall, hög frånvaro eller för ett samtal om något som eleven sökt skolsköterskan för. Såväl skolsköterska som skolläkare har, enligt offentlighets- och sekretesslagen, tystnadsplikt.

Har du frågor eller önskar prata om något som rör ditt barn, kontakta skolsköterskan på ditt barns skola. Tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Så här gör vi i Sollentuna 

Skolsköterskorna i Sollentuna kan skriva ut rörelse och motion på recept till elever i skolan.

Läs mer om Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 

Psykologisk elevhälsa

Den psykologiska insatsen utförs av skolpsykolog. I Sollentuna arbetar skolpsykologerna  som ett stöd  i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsan. På rektors uppdrag kan skolpsykologen genomföra observationer, utredningar och ge handledning  till skolans personal. I Sollentuna är skolpsykologerna anställda vid barn- och utbildningskontoret och tillhör ett skolområde med ett antal skolor.

Psykosocial elevhälsa

Den psykosociala insatsen utförs vanligen av skolkuratorer. I Sollentuna är skolkurator anställd på respektive skola. Även skolkurator är ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolkurator kan genomföra samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. Skolkurator kan kontaktas via respektive skola.

Specialpedagogisk elevhälsa

Elevhälsan erbjuder även specialpedagogiska insatser,  t ex  via speciallärare och specialpedagoger. Personal med specialpedagogisk kompetens kan, tillsammans med övriga elevhälsan, på ett tidigt stadium möta eleven i skolsvårigheter och underlätta för eleven i skolan. 

I Sollentuna är speciallärare och specialpedagoger anställda på respektive skola. De utgör ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och kan kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön samt elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar.  Speciallärare respektive specialpedagoger kan kontaktas via respektive skola.

Läs mer om anpassningar och särskilt stöd

Socialkontorets stöd till barn och unga