Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvalitet och utveckling i förskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi har ett mål i Sollentuna; vi vill bli Sveriges bästa skolkommun. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Den resan börjar i förskolan.

Utvecklingsarbetet i förskolan utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98 rev 2010. I förskolan används ett antal redskap som systematiskt utvärderar och mäter verksamheter och deras kvalitet. 

Målen för förskolan är tydliga:

  • Hög pedagogisk kvalitet: Att förskolebarnen är en del av en undervisande förskola där lekarnas och aktiviteternas syfte är ett kontinuerligt lärande och förberedande för grundskolans krav.
  • Trygghet: Att alla förskolebarn ska känna sig trygga i förskolan.
  • Socialt samspel: Att Sollentunas förskolor stimulerar och utmanar varje barns utveckling där omtanke, hänsynstagande och samspel bildar en helhet. 

Kvalitetsrapportering

Alla enheter, såväl kommunala som fristående, bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och lämnar årligen en kvalitetsrapport till barn- och utbildningskontoret. 

Observationer

Alla förskolor och skolor observeras en gång vart tredje år. Observationerna är en del av VÅGA VISA, ett samarbete mellan åtta kommuner kring utvärdering och uppföljning av verksamheten. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna i samarbetet.  Varje observation resulterar i en rapport där verksamheten beskrivs och bedöms utifrån läroplanernas målområden, vilka omfattar:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande/kunskaper
  • Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande
  • Bedömning och betyg (gäller ej förskola)
  • Styrning och ledning

Kundundersökning

En annan del av VÅGA VISA är kundundersökningen. Den genomförs varje år i januari för att ta reda på vad föräldrar och elever tycker om förskolan, familjedaghem (samt skola och gymnasieskola) i Sollentuna.