Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frågor och svar om förskola

Nej

Barn som har heltidsplats och som får ett syskon har rätt att behålla sin plats på heltid 60 kalenderdagar efter syskonets födelse respektive 120 kalenderdagar om det är tvillingsyskon. Därefter gäller 15 timmar i veckan under föräldraledigheten för barn 1-5 år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar.

Läs mer på webben under Regler och avgifter.

Om du tillfälligtvis har du svårighet att betala din faktura (barnomsorgsavgift eller återkrav på vårdnadsbidrag), kan du få hjälp med att göra upp en avbetalningsplan. Så länge planen följs och skulden inte har gått till inkasso har barnet rätt till sin plats.

Om fakturan gått över till inkasso upphör barnets rätt till plats tre månader efter förfallodagen. Detta gäller både inom kommunal och fristående verksamhet, dvs förskola, familjedaghem, fritidshem och förskoleklass så länge skulden kvarstår.

Barnet mister platsen på grund av att verksamheten inte får någon ersättning från kommunen för barnet.

Detta gäller även när ett barn önskar en plats. Ett barn vars vårdnadhavare har en oreglerad skuld (för ett syskon) kan inte erbjudas en barnomsorgsplats förrän hela skulden är betald.

Barn som är folkbokförda i kommunen har rätt till en avgiftsfri plats i allmän förskola, 15 timmar i veckan under skoldagar (525 timmar per år). Detta gäller från 1 augusti det år barnet fyller 3 år fram tills barnet börjar i förskoleklass.

Du ansöker om en plats i förskolan via vår e-tjänst Val - barnomsorg och skola

Syskonrabatt innebär att du får en lägre barnomsorgsavgift om du har flera barn i barnomsorgen. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet.
Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet osv oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

För syskonrabatt ska en och samma vårdnadshavare ansöka om barnomsorg för samtliga barn och barnen ska vara folkbokförda på samma adress.

Läs mer under Köregler

Du säger upp din plats via vår e-tjänst Val - barnomsorg och skola.

För att registrera ny eller ändrad inkomst loggar du in på webbplatsen Val av barnomsorg och öppna fliken "Mina Uppgifter", se länk Avgifter

Barn som har Sollentuna som hemkommun har också möjlighet att välja förskola/familjedaghem i en annan kommun. Vårdnadshavaren för barnet måste då själv ordna så att barnet får en placering. Verksamheten där barnet är placerat måste sedan kontakta barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun för att få barnomsorgscheck utbetald.

Kontakta supporten via e-post, barnomsorgsval@sollentuna.se, för information om hur du ska göra.

Du kan inte ansöka om barnomsorgsplats via webbsidan. Ta kontakt med supporten via barnomsorgsval@sollentuna.se för att få information om hur du ska göra för att ställa dig i kö och hantera din placering sedan.

Du gör då en inloggad ansökan. En oinloggad ansökan är både en ansökan om barnomsorgsplats och en ansökan om användarkonto. När du har fått ditt konto godkänt, står ditt barn i barnomsorgskön och du kan logga in antingen via ditt användarnamn och lösenord eller via e-legitimation.

Du har möjlighet att ansöka om att ditt barn ska stå i barnomsorgskön på samma villkor som barn som är folkbokförda i kommunen. Då gör du en ansökan om att särskilda skäl finns för barnet att gå i Sollentunas barnomsorgsverksamhet. Ange uppgifter om barnets namn, barnets personnummer, samt en redovisning av vilket av nedanstående skäl som du vill åberopa.

 • Barnet är på väg att flytta till Sollentuna kommun: Bifoga kopia på köpekontrakt för bostad, hyreskontrakt eller dylikt, eller intyga på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna kommun. Ange barnets nuvarande adress samt framtida adress med inflyttningsdatum. Inflyttningsdatum måste ligga inom rimlig tid för önskat placeringsdatum. Har verksamheten lång kö och barnet inte har folkbokföringsadress när barnet står på tur för ett erbjudande kan det innebära att barnet inte erbjuds en plats förrän barnet är folkbokfört i Sollentuna Kommun.
 • Någon av vårdnadshavarna arbetar i kommunen: Ett intyg ska bifogas från vårdnadshavarens arbetsgivare.
 • Barnets folkbokföringsadress angränsar till Sollentuna kommun: Bostaden ska ligga närmare en förskola i Sollentuna än en förskola som finns i barnets hemkommun.
 • Förskola/förskolor i Sollentuna arbetar utifrån en speciell pedagogik: Alternativet kan endast åberopas för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Intyg från barnets hemkommun ska bifogas ansökan.

Ansökan skickas via e-post tillkontaktcenter@sollentuna.se eller via brev till Sollentuna kommun, Kontaktcenter Barnomsorgsval, 191 86 Sollentuna.

 

Läs mer i Regler och val

Ja, det kan man. Ta kontakt med den kommun du är intresserad av  och hör med dem om de tar emot barn från annan kommun.

Sollentuna kommun betalar ut barnsorgscheck till den verksamhet som barnet går i, oavsett vilken kommun barnet är folkbokfört i. Läs mer under rubriken Köregler.

Från och med barnet har fått ett fullständigt personnummer kan du välja förskola och familjedaghem.Tidigaste ködatum man kan få är barnets födelsedatum + 3 månader

Det är möjligt för vårdnadshavare att ställa sitt barn i kö innan barnet är 3 månader och då ändras ködatumet automatiskt.

Om du inte är folkbokförd i Sollentuna kommun, kan du ändå ansöka om en plats i Sollentunas barnomsorgskö genom att göra en så kallad oinloggad ansökan. En oinloggad ansökan är både en ansökan om barnomsorgsplats och en ansökan om användarkonto. När du klickar på länken för att göra en oinloggad ansökan, kommer du automatiskt till fliken för val av barnomsorgsplats. När du har gjort dina val, måste du sedan uppge personuppgifterna som krävs för att göra en kontoansökan.

Du kommer sedan att få kontouppgifter (d.v.s. användarnamn och lösenord) hemskickade till dig. Då kan du logga in i barnomsorgssystemet, antingen via e-legitimation eller via dina kontouppgifter, och administrera dina val. Observera att du först måste ha fått kontouppgifter av Sollentuna kommun innan du kan göra en inloggning via e-legitimation om du är folkbokförd i en annan kommun.

Föräldrarnas behov av tillsyn på grund av arbete eller studier ska styra barnets vistelsetider.

Allmän förskola innebär 15 timmar/vecka under skoldagar (525 timmar/år). Verksamheten är avgiftsfri.

Alla barn som är folkbokförda i kommunen har rätt till allmän förskola från och med 1 augusti det år som barnet fyller 3 år.

Om du vill välja allmän förskola för ditt barn, kontaktar du den förskola/det famljedaghem där ditt barn är placerad.

För information om de olika verksamhetsformerna, läs mer här.

Vänd dig till respektive förskola/skola om du har frågor om till exempel
- kötider
- erbjudande om plats
- omsorgstid och uppsägning.

Vill du veta mer om hur barnomsorgen fungerar, till exempel information om avgifter, kan du läsa mer på www.sollentuna.se.

Har du frågor om användarkonto, kontakta oss via telefon 08-579 210 00 eller e-post: barnomsorgsval@sollentuna.se.

Det är förskolan som bestämmer vilka tider som gäller utifrån vad som fungerar för verksamheten.

Läs mer under rubriken Rätt till barnomsorg.

Sollentuna kommun är huvudman och ansvarig för nedanstående verksamheter.

 • kommunal förskola,
 • kommunal förskoleklass,
 • kommunal grundskola, och
 • kommunal grundsärskola.

Ansvaret för utbildningarna innebär att säkerställa att de genomförs i enlighet med skolförfattningarna.

Det är huvudmannen/ägaren som fått godkännande om
att bedriva fristående förskolor och skolor som är ansvarig för utbildningen
vid de verksamheterna. Godkännande avseende skolor beviljas av Skolinspektionen,
godkännande avseende förskolor beviljas av kommunen.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över:

 • kommunal förskola,
 • kommunal såsom fristående grundskola, och
 • kommunal såsom fristående grundsärskola.

Kommunerna har tillsyn över:

 • de fristående förskolorna och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, samt
 • pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.

(Kommunens tillsyn vad gäller fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg omfattar dock inte 6 kap. avseende åtgärder mot kränkande behandling.)

Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen.

Steg 1: Om det uppstår en problematisk situation vid en förskola eller skola är det lämpligt att som förälder/vårdnadshavare/elev kontakta den förskolechef eller rektor som är ansvarig för förskole-/skolenheten.

Steg 2: Kvarstår problematiken efter att kontakt har tagits med förskolechef/rektor kan föräldrar/vårdnadshavare/elev kontakta huvudmannen enligt nedan.

Om kommunal huvudman/Sollentuna kommun

Steg 3: Kontakta kommunen för ytterligare vägledning alternativt för att lämna ett klagomål. Om det genom klagomål kommer fram att det finns brister i verksamheten ska kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Om enskild huvudman med förskola/skola belägen i Sollentuna kommun

Steg 3: Kontakta huvudmannen/ägaren för den fristående förskolan eller fristående skolan för att säkerställa att ansvarig ledning får en möjlighet att agera och komma tillrätta med aktuell problematik.

Steg 4: Anmälan till Skolinspektionen

Kvarstår problematiken efter att huvudmannen/ägaren fått uppgifter om den problematiska förskole (endast kommunala förskolor)/skolsituationen kan förälder/vårdnadshavare/elev kontakta Skolinspektionen för ytterligare vägledning alternativt att även anmäla till Skolinspektionen. Se mer info på www.skolinspektionen.se.  

Obs! Skolinspektionen utreder inte anmälningsärenden     avseende uppkommen problematik vid fristående förskolor. Däremot kan ett     klagomål lämnas till den kommun som den godkänt verksamheten