Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

polisbevakning

Våldsbejakande extremism

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Våldsbejakande extremism handlar om att vara positiv till våld eller att använda det för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

En­ligt Sä­ker­hetspo­li­sens be­döm­ning finns det idag tre vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er i Sve­ri­ge: 

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism

Sol­len­tu­na kom­mun har ar­be­tat fram en för­valt­nings­ö­ver­gri­pan­de hand­lings­plan för ar­be­te mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism. Syf­tet med ar­be­tet är att vär­na om
de­mo­kra­tin. Har du frå­gor kring hand­lings­pla­nen är du väl­kom­men att kon­tak­ta kom­mu­nens re­la­tions­vålds­sam­ord­na­re som nås via kom­mu­nens väx­el på
te­le­fon­num­mer 08-579 210 00.

Mer information

Här kan du lä­sa mer om den na­tio­nel­la sam­ord­na­rens ar­be­te mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism.

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom

Hit kan du vända dig:

Om du kän­ner dig oro­lig för att ett barn el­ler en ung­dom har kon­takt med nå­gon av de här mil­jö­er­na är det bra om du kon­tak­tar mot­tag­nings­grup­pen för barn och unga på so­ci­al­kon­to­ret för en ano­nym kon­sul­ta­tion, an­mä­lan el­ler an­sö­kan om stöd och hjälp. Mot­tag­nings­grup­pens te­le­fon­num­mer är 08-579 212 50.