Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Våldsbejakande extremism

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Våldsbejakande extremism handlar om att vara positiv till våld eller att använda det för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

Idag finns det tre vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er i Sve­ri­ge: 

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom

Kontakta mottagningsgruppen via kontaktcenter

Om du kän­ner dig oro­lig för att ett barn el­ler en ung­dom har kon­takt med nå­gon av de här mil­jö­er­na är det bra om du kon­tak­tar mot­tag­nings­grup­pen för barn och unga. Här kan du få en ano­nym kon­sul­ta­tion, göra en an­mä­lan el­ler an­sö­kan om stöd och hjälp. 

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunen har en hand­lings­plan för ar­be­tet mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism. Syf­tet är att vär­na om de­mo­kra­tin. Har du frå­gor kring hand­lings­pla­nen kan du kon­tak­ta kom­mu­nens re­la­tions­vålds­sam­ord­na­re. Hen når du via kom­mu­nens väx­el: 08-579 210 00.

Kommunens handlingsplan

Publicerad: 2 september 2019