Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvalitet & utveckling

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som tillhandahålls enligt bland annat socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt hälso- och sjukvårdslagen. 

I detta ansvar ingår att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en plan för kvalitet och utveckling som beskriver samhällsuppdragets övergripande förhållningssätt och metoder i arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten. Planen gäller under innevarande mandatperiod och revideras inför nästkommande mandatperiod eller vid behov.

De verksamheter vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet. Med kvalitet menar vi hur väl vi uppfyller de krav, behov och förväntningar som ställs på oss. I arbetet med kvalitet ingår att systematiskt förbättra förmågan att möta olika behov, krav och förväntningar genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Äldreplan

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat fram en äldreplan som fungerar som ett övergripande styrdokument för äldreomsorgens utveckling. Syftet med planen är att långsiktigt peka ut färdriktningen och styra utvecklingen för att förverkliga vård- och omsorgsnämndens vision och värdegrund: Alla ska ha förutsättningar att kunna leva sina liv med hög livskvalitet i trygghet och glädje.

Lokala värdighetsgarantier

I Sollentuna kommun finns lokala värdighetsgarantier: för hemtjänsten och för särskilt boende.