Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frågor och svar om bygglov för fastigheten Vinkorken 1 i Viby

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det har kommit in en del frågor och svar kring fastigheten Vinkorken 1 och här besvarar miljö- och byggnadskontoret några av de vanligaste frågorna.

När fattades beslutet om att bevilja bygglov?

Svar: Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslutet den 21/9 2017. Protokollet justerades den 27/9 och sedan dröjde det ytterligare ett antal arbetsdagar innan det kunde publiceras på hemsidan. Detta bygglovsbeslut kan överklagas fram till ca 5 november 2017.

Planens storlek ändrades från 200 m2 till 500 m2 från det att vi haft samråd till själva antagande. Denna förändring skedde genom en underrättelse enbart och inte genom särskilt samråd. Varför hade vi inte samråd om den förändringen?

Svar: Det var en återremiss när planen var uppe för antagande som ledde till denna förändring. Syftet med förändringen var att göra det möjligt att ha LSS-boende på tomten. Denna ändring gjordes med en ny underrättelse vilket anses tillräckligt enligt lagen.

När det finns över 200 år gamla träd på en tomt som ska man samråda med länsstyrelsen. Har vi haft en sådan dialog under planarbetet?

Svar: Samråd med länsstyrelsen sker alltid i samband med detaljplaneläggning, så även denna gång. De mest värdefulla ekarna kommer att skyddas och sparas.

Varför har inget grannhörande genomförts i detta bygglovsärende?

Svar: Grannhörande har inte skett då bygglovsansökan är helt planenlig.

Hur utsåg kommunen vilka som skulle anses vara sakägare?

Svar: Sakägarkretsen är relativt snäv. Den som vill kan få detta prövat genom att ändå överklaga. Länsstyrelsen prövar då först om klaganden är sakägare. Om så är fallet prövar de sen klagandet i sak, dvs finner skäl att ändra kommunens bedömning. Vem som är sakägare styrs inte helt av tex avstånd. Det måste avgöras i varje enskilt fall, men rågrannar (dvs de som ha fastigheter i direkt anslutning till tomten) är alltid sakägare.

Är antalet parkeringsplatser tillräckliga?

Svar: I bygglovsprövningen ansågs 11 parkeringar för 18 små lägenheter tillräckligt.