Castle.Proxies.GuidePageProxy

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Start

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av trafik- och fastighetskontoret innan ett arbete får påbörjas. 

TA-plan behövs vid:

 • Arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
 • Arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
 • Arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
 • Arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.


Med offentlig plats avses mark som är detaljplanelagd som gata, väg, park, natur eller motsvarande enligt planbestämmelser.

Så här gör du

 • Ansökan om TA-plan gör du via webbtjänsten ISY Case
 • Räkna med en handläggningstid på 15 arbetsdagar – förutsatt att ansökan är komplett.
 • En TA-plan som påverkar linjetrafik eller som kräver lokala trafikföreskrifter kan i vissa fall kräva längre handläggningstid än 15 arbetsdagar.
 • Om arbetet inkluderar schaktning på offentlig plats ska även en ansökan om schakttillstånd bifogas (se ”Ansökan”).
 • Trafik- och fastighetskontoret bedömer TA-planen utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, god trafikmiljö samt kommunens gällande trafikpolicy.
 • Kommunen har i samband med sin bedömning av TA-planen rätt att i ansökan ställa villkor mot entreprenören.
 • Kommunen har även i vissa fall rätt att avslå en TA-plan om den inte anses uppfylla kommunens krav på trafiksäkerhet, framkomlighet och god trafikmiljö.

Tänk på

Checklista 

 • Entreprenören ansvarar för att gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt erforderliga tillstånd följs för TA-planen.
 • En TA-plan ska innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen med adress, dess avgränsningar och anordningar.
 • Av TA-planen ska det framgå hur stor avstängningen blir, hur trafikanter påverkas och vad som kvarstår av gata, gång- och cykelbana.
 • Ska arbetet utföras vid speciella tidpunkter på dygnet ska även det framgå av TA-planen.
 • På TA-planen ska det framgå vilka utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas. TA-planen ska även inkludera befintliga vägmärken, önskemål om att flytta befintliga vägmärken samt vilka vägmärken som kommer användas.
 • Efter avslutat arbete ska platsen städas, avspärrningar ska tas bort och eventuella vägmärken samt vägmarkeringar återställas.


Vanliga frågor och svar

Fråga 1: Vem upprättar en TA-plan?

Svar: Det åligger entreprenören att upprätta en TA-plan.

Vart skickar jag min ansökan?

Svar: Den ska skickas via webbtjänsten ISY Case. 

När behöver jag inte skicka in en TA-plan till Sollentuna kommun?

Svar: När arbetet utförs på områden som inte klassas som offentlig plats, såsom exempelvis kvartersmark. Tillstånd beviljas då av annan huvudman, exempelvis fastighetsägaren eller motsvarande. Om arbetet utförs på kvartersmark, men påverkar det kommunala vägnätet inom offentlig plats, ska alltid en TA-plan skickas in.

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor?

Svar: Vänd dig till Sollentuna kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00.

Lämnar Sollentuna kommun ut förhandsbesked?

Svar: Nej. Det är först när du fått en godkänd och signerad trafikanordningsplan via mail som du får påbörja arbetet.

Ansökan via webbtjänsten ISY Case

För att ansöka om trafikanordningsplan och schakttillstånd använder du webbtjänsten ISY Case.

Så här gör du:

1. Registrera namn och e-post adress här: Registrering i ISY Case.
2. Du får ett lösenord via e-post.
3. Testa att logga in via länken https://isycase.isy.se/Sollentuna
4. Fungerar inte inloggningen så skicka e-post till kontaktcenter@sollentuna.se 

För mer infor

 • Trafikpolicy för Sollentuna kommun (Sollentuna kommun) 
 • Tillfällig upplåtelse av offentlig plats – riktlinjer (Sollentuna kommun