Castle.Proxies.GuidePageProxy

Skyltlov

Start

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov.

I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

 • Nummerskyltar i anslutning till entré, mindre än cirka 20 x 30 centimeter.
 • Informationsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, max 30 x 60 centimeter.
 • Allmänna anslagstavlor, informationsskyltar vid elljusspår eller liknande.
 • Skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • Orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • Skylt inomhus
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande 
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning


En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

Hör alltid med kommunen först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

Se även punkt 5 ”För mer info”.

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun (PDF)

Så här gör du

 • Lämna in en ansökan (se ”Ansökan e-tjänster/blanketter”).
 • Dessa handlingar ska du bifoga din ansökan:
  o Ansökningsblankett (om du inte ansöker via e-tjänst).
  o Situationsplan, skala 1:400.
  o Fasadritning/fotomontage, skala 1:100.
  o Ritning på skylten/ljusanordningen, skala 1:100.
  o Förslag på kontrollplan.
 • Vid behov kommer kommunen att begära kompletterande information.
 • Handläggningstiden varierar, men räkna med tio veckor efter det att ärendet är komplett.
 • Beslutet skickas till dig som sökande.

Tänk på

Checklista

 • Innan du startar, läs gärna informationen om bygglov och riktlinjerna för skyltning. Titta även igenom checklistan för din åtgärd så att du vet vilka handlingar som behövs.

  Riktlinjer för skyltning (PDF)

 • Du kommer bland annat att ange fastighetsbeteckning och lämna uppgifter om dig som sökande, kontrollplan/kontrollansvarig samt ha möjlighet att bifoga ritningar.
 • Du kan ansöka om antingen permanent eller tidsbegränsat lov. Ansökan kan innefatta flera skyltar eller ljusanordningar.
 • På Sollentuna kommuns hemsida finns ytterligare information om skyltlov. Se ”För mer information” för användbara webblänkar.

Ansökan (e-tjänster/blanketter)

E-tjänst: Ansökan om bygglov för skylt (Sollentuna kommun) 

Blankett: Ansökan om bygglov för skylt m.m. (Sollentuna kommun)

För mer info

Riktlinjer för skyltning (Sollentuna kommun)

Checklista - skylt och ljusanordning (Sollentuna kommun)

Om bygglov (Sollentuna kommun)

Bygglovsprocessen i korthet (Sollentuna kommun)

Så här går handläggningen till (Sollentuna kommun)

Checklistor för lov och anmälan (Sollentuna kommun)

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan (Boverket)