Castle.Proxies.GuidePageProxy

Schakttillstånd

Start

 • Du behöver söka schakttillstånd vid alla typer av schaktarbeten på offentlig plats, det vill säga mark som är detaljplanelagd som gata, väg, park, natur eller motsvarande enligt planbestämmelser.
 • Om du ska schakta i kommunal mark behöver du också ansöka om tillstånd och få det godkänt innan du påbörjar arbetet.
 • Med schaktarbeten avses borrning, grävning, relining och öppning av brunnar.
 • Det behövs också schakttillstånd vid ledningsarbeten. Avtal som reglerar rätten att förlägga ledning eller anläggning i allmän platsmark måste vara tecknat mellan Sollentuna kommun och ledningsägaren.
 • Vid schaktarbete som utförs akut ska ansökan ske via ISY case som vid vanliga schaktarbeten och inkomma till kommunen senast dagen efter påbörjad schaktning.

Så här gör du

 • Ansök om schakttillstånd hos kommunen (se ”Ansökan”).
 • Räkna med en handläggningstid på femton arbetsdagar – förutsatt att ansökan är komplett.
 • Bifoga en skalenlig schaktkarta, där schaktbredd, schaktdjup och schaktområde är inritat.
 • Om schaktarbetet påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) bifogas i ansökan (se ”Ansökan”).
 • Om arbetet kräver att offentlig plats används för upplag, bodar, containrar och liknande, ska en ansökan om markupplåtelse lämnas in i god tid till polismyndigheten i Sollentuna (se ”För mer information”).

Tänk på

Checklista

 • Kommunen har rätt att ställa villkor i ansökan.
 • Kommunen har även rätt att avslå en ansökan eller ett påbörjat arbete om entreprenören inte uppfyller kommunens krav på grävningsbestämmelser.
 • Entreprenören ansvarar för att gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt erforderliga tillstånd följs för schaktarbetet.
 • Alla schaktarbeten ska bedrivas på ett sådant sätt att miljön inte skadas och att olägenheter som buller, vibrationer, damm och framkomlighetsproblem för närboende minimeras.
 • Det åligger entreprenören att kontrollera eventuella ledningsrätter i marken.
 • Vid alla schaktarbeten ska speciell hänsyn tas till växtlighet. Ska arbetet bedrivas innanför trädets droppzon, det vill säga trädkronans utbredning, ska detta anges i ansökan. Särskilda skyddsåtgärder kan åläggas entreprenören.
 • Vid större projekt bör entreprenören vara förberedd på en försyn och eftersyn av arbetsområdet.
 • Schaktarbetet ska utföras enligt senaste AMA för anläggningsarbeten.
 • Schakt ska utföras med säkerhet mot ras och skred. Schaktlutningen får inte vara större än att materialet går att komprimera vid återfyllning och schaktväggen får aldrig luta brantare än 4:1.
 • Efter utfört arbete ska ytan återställas till sitt ursprungliga skick om inget annat avtalats.
 • Efter avslutat arbete ska platsen städas, avspärrningar tas bort och eventuella vägmärken samt vägmarkeringar återställas.

 

Vanliga frågor och svar

Vart skickar jag min ansökan?

Den ska skickas via webbtjänsten ISY Case.

Så här gör du:
1. Registrera namn och e-post adress här: Registrering i ISY Case.
2. Du får ett lösenord via e-post.
3. Testa att logga in via länken https://isycase.isy.se/Sollentuna
4. Fungerar inte inloggningen så skicka e-post till ntn@sollentuna.se 

När behöver jag inte söka schakttillstånd hos Sollentuna kommun?

Svar: När arbetet utförs på områden som inte klassas som offentlig plats, såsom exempelvis kvartersmark. Tillstånd beviljas då av annan huvudman, exempelvis fastighetsägaren eller motsvarande.

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor?

Svar: Vänd dig till Sollentuna kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00.

Lämnar Sollentuna kommun ut förhandsbesked?

Svar: Nej. Det är först när du fått ett godkänt och signerat schakttillstånd via mail som du får påbörja arbetet.

Ansökan via webbtjänsten ISY Case

För att ansöka om trafikanordningsplan och schakttillstånd använder du webbtjänsten ISY Case.

Så här gör du:
1. Registrera namn och e-post adress här: Registrering i ISY Case.
2. Du får ett lösenord via e-post.
3. Testa att logga in via länken https://isycase.isy.se/Sollentuna
4. Fungerar inte inloggningen så skicka e-post till kontaktcenter@sollentuna.se

För mer info

Tillfällig upplåtelse av offentlig plats – riktlinjer (Sollentuna kommun) 

Användande av offentlig plats (Polisen)

Ledningskollen (Post- och telestyrelsen)

Skydda träden vid arbeten (Länsstyrelserna)