Castle.Proxies.GuidePageProxy

Nyetablering - fristående förskola

Start

Är du intresserad av att starta fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet (exempelvis familjedaghem), förskoleklass eller fritidshem som inte är kopplad till en skolenhet, och du vill att verksamheten ska bedrivas med betalning från kommunen, behöver du göra 

 • en ansökan om godkännande av er verksamhet och
 • en anmälan för att få ert kommunala bidrag utbetalt

Kommunen har rätt att godkänna dessa typer av verksamheter. Fristående verksamheter som har blivit godkända har rätt till bidrag från kommunen. För att få bidraget utbetalt behöver den godkända verksamheten göra en anmälan till kommunen.

Planerar du däremot att starta fristående förskoleklass eller fritidshemsverksamhet som är kopplad till en skolenhet är det Skolinspektionen som handlägger din ansökan om godkännande. Kommunen betalar efter anmälan från verksamheten ut bidraget, under förutsättning att verksamheten är godkänd av Skolinspektionen.

Om det sker en förändring av verksamheten, företagsformen eller annat som kan anses vara väsentligt, så ska ett nytt registreringsbevis skickas till barn- och ungdomsnämnden.

Vid större förändringar, exempelvis ny huvudman eller om verksamheten ska göra ett längre uppehåll, ska en ny ansökan om godkännande att bedriva verksamhet skickas in. Utan ett nytt beslut om godkännande kan en verksamhet bli återbetalningsskyldig till kommunen.

I förskolor och skolor är det extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Barn är känsligare och har mer allergiska besvär än vuxna. Barn har heller inte möjlighet att själva välja vilken miljö de vistas i. Alla ska kunna vistas i verksamheten, såväl allergiker som funktionsnedsatta. Därför är det viktigt att ha kunskap om vad som är lämplig inomhus- och utomhusmiljö.

Om en lokal inte passar för skol- eller förskoleverksamhet kan miljö- och byggnadsnämnden förbjuda verksamheten och verksamheten får i sådana fall inte starta.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för detta och lämnar råd och anvisningar till verksamhetsutövaren. Nämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift.

Vänligen se också tillståndsområdet ”Starta skol- eller förskoleverksamhet”.

Så här gör du

 • Om du letar efter en lokal kan du antingen ta kontakt med privata fastighetsägare eller med trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun för att undersöka om det finns några lediga lokaler i kommunen.
 • Om lokalen som du planerar att bedriva verksamheten i tidigare inte har inrymt en pedagogisk verksamhet behöver du ansöka om bygglov. Om bygglov inte kan beviljas måste det till en ändring av detaljplanen. Beroende på hur komplext ett planärende är så tar det olika lång tid att arbeta fram en detaljplan.
 • Bifoga ett godkännande om bygglov till ansökan.
 • Om barnen som ska vistas i lokalen ska äta mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos miljö- och hälsoskyddsenheten i Sollentuna kommun.
 • En anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsenheten minst två veckor före förskolans start. Det gäller även förskolor som anlitar cateringföretag.
 • När du har en lokal gör du en anmälan om ny förskola till miljö- och hälsoskyddsenheten. Detta för att miljö- och hälsoskyddsenheten i förväg ska kunna granska om exempelvis lokaliseringen, inredningen och ventilationen är lämplig för verksamheten i enlighet med de krav som finns i miljöbalken kring bland annat buller och ventilation.
 • Fyll i en anmälan och bifoga följande dokument:
  o Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt.
  o Situationsplan som visar byggnader, lekytor, m m.
  o Ventilationsprotokoll med utelufts- och frånluftsflöden angivna totalt, samt för respektive rum.
  o Mätrapport över radon.
  o Skriftligt egenkontrollprogram enligt miljöbalken med verksamhetsbeskrivning.
 •  Skicka in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta.
 • Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger anmälan och fattar beslut om försiktighetsmått, beslut enligt anmälan eller beslut om förbud mot verksamheten, till exempel om lokaliseringen är olämplig.
 • När anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten är gjord kan en ansökan om att driva förskola lämnas in till barn- och utbildningskontoret. Se mer information under ”Tänk på”.
 • En komplett ansökan som skickas in till barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun kan vara godkänd inom 1-2 veckor.

Relevanta blanketter och adresser finns under "4. Ansökan".

Tänk på

Checklista

För att du ska få godkännande att driva förskola behöver en komplett ansökan lämnas in. För att ansökan ska anses vara komplett behöver du lämna in ett antal olika dokument enligt följande.

 • Verksamhetsplan.
 • Likabehandlingsplan (plan för att förhindra kränkande behandling).
 • Uppgifter om personalens utbildning (gäller ej flerfamiljssystem).
 • Registerutdrag, enligt lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, för företrädaren/firmatecknaren om hen kommer att arbeta i verksamheten.
 • Avgift (nivå på den planerade avgiften om avgiften är lägre än kommunens taxa).
 • Registreringsbevis och F-skattebevis.
 • Intyg som visar att lokalen uppfyller kraven från miljö- och byggnadsnämnd.
 • Intyg som visar att lokalen uppfyller kraven från Brandkåren Attunda.
 • Egenkontroll (checklista).
 • Samverkansavtal (gäller familjedaghem och flerfamiljesystem). Ett samverkansavtal är ett avtal som skrivs mellan en eller flera familjedaghem. I avtalet framgår vilka familjedaghem som arbetar ihop, specificerar vilken dagbarnvårdare som sköter barnen när ordinarie dagbarnvårdare har semester, är sjuk osv. 
 • Resultat från radonmätning av lokalen.

Ansökan (e-tjänster/blanketter)

E-tjänst: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (Sollentuna kommun)

Blankett: Anmälan om att driva förskoleverksamhet/skolbarnomsorg/förskoleklass (Sollentuna kommun) 
Blankett: Anmälan om hälsoskyddsverksamhet – skolor och förskolor (Sollentuna kommun) 
Blankett: Anmälan om livsmedelsverksamhet (Sollentuna kommun) 

För mer info

Aktuell förteckning över förskolor och familjedaghem med lediga platser (Sollentuna kommun) 

Check och peng – aktuella ersättningsnivåer inom barnomsorgen (Sollentuna kommun)

Befolkningsprognos (Sollentuna kommun)

Informationsblad: Egenkontroll på förskolor och öppna förskolor (Sollentuna kommun)

Livsmedel (Sollentuna kommun)

Barnomsorg – Belastningsregistret (Polisen)