Castle.Proxies.GuidePageProxy

Bygglov

Start

Bygglov
När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs ofta bygglov. Det krävs också bygglov för att:

 • Ändra en byggnads yttre utseende (exempelvis skylt på fasad eller ny dörr till butik).
 • Ändra en byggnads användningssätt (exempelvis ändra från kontor till restaurang).
 • Sätta upp murar och plank (exempelvis för att skärma av serveringsytor).

Se även "För mer information".

Anmälan

En del ändringar, till exempel invändiga ombyggnationer, behöver inte alltid bygglov men kan kräva en anmälan för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav. Det innebär till exempel brandsäkerhet, skydd mot buller och energihushållning.

Anmälan krävs bland annat för:

 • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen.
 • Installation eller ändring av eldstäder, rökkanaler, ventilation samt vatten och avlopp.
 • Förändrad brandcellsindelning eller brandtekniska installationer.

Innan du påbörjar arbetet bör du alltid höra efter med kommunen om ändringen kräver bygglov eller anmälan.

Så här gör du

 • Börja med att ta reda på vilka handlingar som du behöver skicka med din ansökan eller anmälan, till exmepel genom att läsa på vår hemsida eller höra av dig till kontaktcenter.
 • Lämna in ansökan eller anmälan (se steg 4: ”Ansökan e-tjänster/blanketter”).
 • Vid behov kommer kommunen att begära kompletterande information.
 • Handläggningstiden varierar, men räkna med tio veckor efter det att ärendet är komplett.
 • När beslutet är fattat skickas det till dig som sökande.

Tänk på

Checklista

 • Innan du startar, läs gärna genom aktuell information om bygglov på vår hemsida.
 • Om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens verksamhet eller användningssätt, rekommenderar vi dig att du börjar med att ta reda på vad detaljplanen för fastigheten anger. Kommunens kontaktcenter hjälper dig med vilken detaljplan som gäller för din fastighet.
 • Vid ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende, kom ihåg att byggnaden ska ha en god form-, färg-, och materialverkan och ta tillvara på byggnadens karaktärsdrag.
 • Tänk noggrant igenom om byggnaden är lämplig för ändamålet med din verksamhet, hur parkering till kunder och besökare ska lösas och hur byggnaden ska uppfylla bestämmelserna om tillgänglighet för funktionshindrade. 

Ansökan (e-tjänster/blanketter)

E-tjänst: Ansökan om bygglov (Sollentuna kommun) 
E-tjänst: Ansökan om bygglov för skylt (Sollentuna kommun) 

Blankett: Ansökan om bygglov, anmälan m.m. (Sollentuna kommun)
Blankett: Ansökan om bygglov för skylt m.m. (Sollentuna kommun) 

För mer info

Om bygglov (Sollentuna kommun) 

Bygglovsprocessen i korthet (Sollentuna kommun)

Så här går handläggningen till (Sollentuna kommun)

Ta fram handlingar - checklistor för lov och anmälan (Sollentuna kommun)

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan (Boverket)