Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Jobba i Sollentuna

Jobba i Sollentuna

Personalpolitik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt som vi eftersträvar på kommunens arbetsplatser.

Det gemensamma uppdraget

Sollentuna kommun växer och utvecklas. Våra invånare vill bland annat bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla till jobbet, ha förskoleplats, gå i skolan, få vård eller omsorg. De vill att kommunen erbjuder tjänster med god service och högsta kvalitet. Inom kommunen arbetar vi, utifrån de politiska uppdragen, målinriktat med fokus på resultat, kvalitet och utveckling för att uppfylla invånarnas behov och omvärldens krav.

Ledarskap

Gott ledarskap inspirerar till lärande och utveckling - Det goda ledarskapet innebär att tydligt ange inriktningen för verksamheten och att vara en förebildför de gemensamma värderingarna. Ledarna inspirerar, uppmuntrar, utmanar och skapar förutsättningarför att nå det gemensamma målet.

Medarbetarskap

Allas bidrag är viktigt - Det goda medarbetarskapet innebär att bidra till att fastställda mål uppnås och att verksamheten utvecklas. Varje medarbetare använder sin rätt till delaktighet och inflytande i syfte att förbättra verksamheten. Alla medarbetare tar ansvar för eget arbete, för att inhämta information och för sitt förhållningssätt till andra.

Arbetsmiljö och hälsa

Tillsammans skapar vi den goda arbetsplatsen - Alla arbetsplatser utmärks av en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, respekt och kamratskap. Arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett sätt som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Verksamhetens organisation, uppdrag och mål är tydliga och välkända så att arbetet utförs på ett effektivt sätt.

Delaktighet och samverkan

Tillsammans skapar vi en väl fungerande verksamhet - Dialogen på arbetsplatsen är grunden för delaktighet. Det är allas ansvar att genom inflytande bidra till verksamhetens resultat och utveckling. Engagerade medarbetare känner trivsel och arbetsglädje vilket skapar en god kvalitet i verksamheterna.

Jämställdhet och mångfald

Mångfald ger möjligheter - Människors olika perspektiv och erfarenheter bidrar till utveckling, kreativitet och ett gott arbetsklimat. Alla medarbetare erbjuds samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

På kommunens arbetsplatser tolereras inga former av kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier.

Utveckling och nytänkande

Tillsammans antar vi utmaningarna - Medarbetare har möjlighet att utveckla sin kompetens för att bidra till förbättringar i verksamheten. Omvärldsbevakning och utvärdering är ett naturligt inslag i utvecklingsarbetet. Genom att möjliggöra rörlighet mellan arbetsplatserna skapas förutsättningar för att ny kunskap tillförs verksamheten.

Lönepolitik

Löneutveckling i dialog - Kommunens lönepolitik bidrar till att vi kan rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Lönerna är individuella och differentierade vilket stimulerar till goda arbetsresultat. Lönerna grundas på resultat, utveckling, samarbete och bemötande. Alla medarbetare känner till grunderna för lönesättning och sambandet mellan arbetsresultat och löneutveckling.

Publicerad: 26 april 2019