Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentunasalen i kommunhuset

Överklaga beslut

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 10. Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av förvaltningsrätten i Stockholm.

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas genom laglighetsprövning. Vill man överklaga ett beslut, ska det ske skriftligt. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt. Överklagan ska skickas till förvaltningsrätten. Den ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla. 

Till kommunens officiella anslagstavla

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, som vanligtvis är länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av det. Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen ett att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Nämnd

E-post
Barn och ungdomsnämnden, bun@sollentuna.se
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@sollentuna.se
Kultur- och fritidsnämnden, kfn@sollentuna.se
Miljö- och byggnadsnämnden, mbn@sollentuna.se
Rösjöstyrelsen, rosjoskolan@edu.sollentuna.se
Socialnämnden, socialnamnden@sollentuna.se
Trafik- och fastighetsnämnden, tfn@sollentuna.se
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnde,n uan@sollentuna.se
Valnämnden, val@sollentuna.se
Vård- och omsorgsnämnden, von@sollentuna.se
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@sollentuna.se

Publicerad: 29 maj 2019