Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Funktionshinderrådet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I kommunen finns ett funktionshinderråd för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet, (FHR) består av 9 ledamöter. Kommunstyrelsen utser 4 ledamöter och 5 platser innehas av handikapporganisationerna. Kommunens ledamöter och ersättare väljs for en period av ett år, sammanfallande med nämndernas valperiod.

Funktionshinderrådet i Sollentuna kommun hette tidigare Handikapprådet. Namnbytet skedde i april 2017.

Vad är funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller övergående natur. En person med funktionsnedsättning kan uppleva hinder i vissa miljöer men inte i andra.

Vad gör kommunens funktionshinderråd?

Rådet, som är direkt underställt kommunstyrelsen, är ett rådgivande organ och dess uppgift är bland annat att;

  • Arbeta för att frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning beaktas i kommunens nämnder, styrelser och förvaltningar och att funktionsnedsattas sakkunskap förmedlas dit.
  • Bevaka att synpunkterna från rådet tas till vara i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendenas handläggning i kommunens nämnder och styrelse.
  • Medverka till att tillgänglighet och delaktighet för alla kommuninvånare beaktas i kommunens nämnders verksamhetsplanering och initiera nya frågor rörande funktionsnedsättning till kommunens nämnder.
  • Bevaka och ta del av frågor som rör samhällsplaneringar och serviceutbud; motivera önskemål om resursförstärkning och lämna underlag och synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen

FHR arbetar för:

Att Sollentuna kommun ska tillämpa FN:s standardregler för att garantera personer med funktionsnedsättningar jämlikhet och delaktighet i samhället.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter. FHR arbetar för att detta ska efterföljas. Alla barn och ungdomar i Sollentuna ska kunna delta i fritidsaktiviteter och skolundervisning på lika villkor. I Sollentuna får föräldrar tillsammans med sina barn fritt välja bland annat skola och barnomsorg, ett barns eventuella funktionsnedsättning ska inte begränsa denna valfrihet.

En person med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sitt hem, men den person som väljer att flytta ska kunna välja en annan funktionsanpassad bostad i vald kommundel med närhet till såväl kommunal som kommersiell service.

FHR har som mål:

Att Sollentunaborna ska inte till följd av eventuell funktionsnedsättning uppleva hinder att bosätta sig någonstans i kommunen. Kommunikationer och annan service i kommunen ska vara tillgängliga och användbara för alla Sollentunabor.

Välkomna med frågor och synpunkter. Kontakta gärna någon av de ledamöter och ersättare som finns representerade i FHR. Kontaktuppgifter finns här på kommunens hemsida eller fås via kommunens växel 08-579 210 00.

Ledamöter 

Ordinarie ledamöter utsedda av kommunstyrelsen 

Eva Ireblad (KD), ordförande

Gun-Lis Roos (L), 1:e vice ordf.

Anki Elken (SP), 2:e vice ordf.

Vakant (M)

Ersättare utsedda av kommunstyrelsen 

Martha Duvel (KD)

Helen Heningsson (C) 

Tanja Bojovic (S)

Joakim Stockhaus (M) 

Ordinarie ledamöter - representanter från handikapporganisationerna

Anne Lööw (RTP-s) 

Larsroland Hammarström (Hörselskadades riksförbund SUS)

Lena Pettersson (Funktionsrätt, Strokeföreningen)

Anita Maddock (SRF) Synskadades riksförbund

Henrik Häggbom (DHR) Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. 

Ersättare -representanter från handikapporganisationerna

Bibi Eriksson (HSO, Mag- och tarmföreningen)

Ulrika Lindgren (Funktionsrätt, FUB)

Vakant (Funktionsrätt, Strokeföreningen)

Per Karlström (SRF) Synskadades riksförbund

Vakant (DHR)

Publicerad: 6 november 2019